کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

جهت دریافت متن کامل بصورت اکروبات اینجا را کلیک کنید
فهرست

ضرورت عینی انقلاب و شرایط اقتصادی و اجتماعی – سیاسی آن
رسالت تاریخی پرولتاریا طبقه کارگر – نیروی رهنمون انقلاب متحدین طبقه کارگر
حزب کمونیست – پیشاهنگ طبقه کارگر
مبارزه برای تأمین دمکراسی جزئی از مبارزه برای سوسیالیسم است
اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه های احراز قدرت سیاسی
اشکال قدرت سیاسی طبقه کارگر
خصلت جهانی عام انقلاب سوسیالیستی

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava