سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


فهرست در باره سرمایه جلد یک

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

 

 

پیشگفتار سرمایه مارکس بخش یک کارل مارکس در باره سرمایه زیرنویس و اصطلاحات