سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


....فهرست هفتمین کنفرانس کشوری وکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

قطعنامه ارضی   نخستین کنگرهدهقانان نخستین کنگره سربازان و کارگران در اطراف شعارها درسهای انقلاب زیرنویس و توضیح