سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


مارکسیسم و قیام - وظایف انقلاب و نامه ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

 

مارکسیسم و قیام وظایف انقلاب اندرزها جلسه - قطعنامه و نامه ها زیرنویس و توضیحات