سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


دومین کنگره کشوری شوراها

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

دومین کنگره طرح از طرف اتحادیه تزهای طقح فرمان زیرنویس و توضیحات