کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

 

 

 

 

 

 

 

جنبه طبقاتی سیاست خارجی قدرت دوگانه خود ویژه گی دفاع طلبی چگونه میتوان نوع جدید برنامه ارضی ملی کردن وضع کار ورشکستگی حزب ما پسگفتار