سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


دو ترجمه از نقد فلسفه هگل


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه سلحشور ترجمه شباهنگ و قرهیخته