سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


کارل مارکس
کارل مارکس(١٨٨٣-١٨١٨):  

http://i6.tinypic.com/1440a2p.jpg

١٨١٨ ، پنجم مه . تولد کارل مارکس در تروکه در آن هنگام در پروس ناحیه ساحلی رون رن قرار داشت : دومین فرزند از هشت فرزند هاینریش مارکس . وکیل دعاوی . که خود او از خانواده ی خاخامهای بهودری بود اما در ١٨١٦ به کیش پروتستان ایمان آورده بود .

١٨٣٥-١٨٣٠ . تحصیلات متوسط در دبیرستان ترو
١٨٣٦-١٨٣٥ . تحصیل حقوق در دانشگاه بن
١٨٤١-١٨٣٦ . تحصیل حقوق ،فلسفه وتاریخ در برلن . مارکس در این ایام با هگلیان جوان باشگاه Doctor club معاشرات دارد .

١٨٤١ . درجه‌ی دکترا از دانشکده‌ی فلسفه‌ی دانشگاه یه نا
١٨٤٢ . استقرار در بن و همکاری و آنگاه سر دبیری در روزنامه‌ی را ینیشه زایتونگ کلنی
١٨٤٣. ترک همکاری با روزنامه‌ی مذکور . مارکس از رفتار بزدلانه‌ی سهامداران روزنامه نومید شده بود . ازدواج با ینی فون و ستفالن . عزیمت به فرانسه ،نگارش تحقیق درباره‌ی مسئله‌ی یهود . نقد بر فلسفه‌ی حق هگل ،مقدمه
١٨٤٥-١٨٤٤ . اقامت در پاریس و معاشرت باهاینه ،پرودون ، باکونین ،آغاز مطالعات اقتصادی. مارکس تفکرات فلسفی خویش درباره‌ی اقتصاد ونمودشناسی هگل را در چندین دفتر دستنویس تشریح می کند . دوستی با انگلس . انتشار نخستین نوشته‌ی مشترک مارکس و انگلس : خانواده‌ی مقدس
١٨٤٥ . اخراج مارکس به تقاضای حکومت پروس .
١٨٤٨-١٨٤٥ . اقامت در بروکسل . ایدئولوژی آلمانی با همکاری انگلس . اختلاف با پرودن . فلاکت فلسفه (١٨٤٧ ) .در نوامبر ١٨٤٧ ، دومین کنگره‌ی جامعه‌ی کمونیستی ، که مارکس و انگلس برای شرکت در آن به لندن می روند ،آنان را مأمور تهیه‌ی بیانیه‌ی کمونیستی می کند . انتشار بیانیه‌ی کمونیستی در لندن به زبان آلمانی در فوریه‌ی ١٨٤٨ .
١٨٤٨ . تبعید از بروکسل . مارکس پس از توقف کوتاهی در پاریس ، به کلنی می رود و در آن جا سردبیر روزنامه ی نوئیه راینیشه زایتونگ می شود . وی در این روزنامه مبارزه‌ی فعالانه ای را برای جهت اساسی دادن به جنبش انقلابی آلمان رهبری می کند.
١٨٤٩- کار، دستمزد،‌و سرمایه ( نخست درنوئیه راینیشه زایتونگ به چاپ می رسد ) مارکس از ناحیه‌ی رنانی اخراج می‌شود پس از اقامتی کوتاه در پاریس ، عازم لندن می گردد و برای همیشه آن جا می ماند.
١٨٥٠- نبرد طبقاتی درفرانسه
١٨٥١ –همکاری با روزنامه نیویورک تریبون
١٨٥٢- انحلال جامعه ی کمونیستی . ١٨ برومر لویی بناپارت
١٨٥٧ – ١٨٥٢. مارکس ناگزیر است مطالعات اقتصادی خود را رها کند تا برای تأمین زندگی به روزنامه نویسی بپردازد. وی در این ایام با مشکلات مالی دائمی روبروست.
١٨٥٩ . نقد اقتصادی سیاسی ، که در برلن منتشر می شود.

١٨٦١ .مسافرت به هلند و آلمان . همکاری با روزنامهDie presse در وین
١٨٦٤ شرکت در تشکیل «اتحادیه‌ی بین المللی کارگران » ( بین الملل ) که وی اساسنامه و نطق افتتاحیه اش را می نویسد .
١٨٦٧.انتشار کتاب اول سرمایه درهامبورگ.
١٨٦٨ . توجه مارکس به کمون روستایی روس و تحقیق در باره‌ی روسیه
١٨٦٩. آغاز مبارزه بر ضد باکوتین درداخل «بین الملل » انگلیسی کمک مالی سالیانه ای برای مارکس تامین می کند
١٨٧١- جنگ داخلی در فرانسه
١٨٧٥. تقدیر برنامه‌ی گوتا ،انتشار ترجمه ی فرانسوی کتاب اول سرمایه توسط ژول روآ با همکاری خود مارکس .
١٨٨١. مرگ ینی مارکس ( همسر مارکس ) .مکاتبه با ورازا سولیچ
١٨٨٢ . مسافرت به فرانسه وسوئیس ، اقامت در الجزیره
١٨٨٣چهارده مارس .مرگ کارل مارکس
١٨٨٥ . انتشاز کتاب دوم سرمایه توسط انگلس
١٨٩٤ . انتشار کتاب سوم سرمایه توسط انگلس


 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava