کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

شماره 8 تا 13

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava

 

 

 

 

 

طرح تجمالی وظایف در قلمرو سیاسی