کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

وقدمه ترازنامه سوسیالیسم ایا در عصر اتحاد چیست موافق چرا ایا میتوان مارکسیسم هلندو لهستان کائوتسکی قیام نتیجه پاورقی یادداشت

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava