کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


آموزش مارکس خصومت و کینه عظیم تمام علم بورژوازی ( چه فرمایشی و چه لیبرال) را , که به مارکسیسم بمثابه چیزی شبیه به یک طریقت ضاله مینگرد, در تمام جهان متمدن, علیه خود برمیانگیزد. روش دیگری هم نمیتوان انتظار داشت. چه در جامعه ایکه بنای آن بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده است هیچ علم اجتماعی ((بی غرضی)) نمیتواند وجود داشته باشد. بهر تقدیر تمام علم فرمایشی و لیبرال, مدافع بردگی مزدوری است و مارکسیسم علیه این بردگی جنگ بی امانی را اعلام نموده است. انتظار اینکه در جامعهء بردگی مزدوری علم بیغرض وجود داشته باشد ساده لوحی سفیهانه و در حکم این است که در مسئله مربوط به افزایش دستمزد کارگران وتقلیل سود سرمایه, از کارخانه داران انتظار بیغرضی داشته باشی

(.... سه منبع سه جز مارکسیسم ....لنین)

 


لنین

لنین

لنین

منتخب آثار لنین

لنین

 

 


لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

 لنین

 لنین

 لنین

لنین

لنین

لنین

ترجمه

لنین

لنین

لنین

لنین

 

 


لنین

 

 


لنین

 

 


لنین

 

 


محموعه اثار

لنین


محموعه اثار

محموعه اثار

لنین

لنین -واپسین نامه ها


مسائل بحث انگیز حزب علنی و مارکسیستها

پراودا، شماره­های
۸۰، ۹۵، ۱۱۰، ۱۲۲، ۱۲۴ و ۱۲۶، ۱۲ و ۲۶ آوریل ۱۵، ۲۹، ۳۱ مه و ۲ ژوئن ۱۹۱۳
امضاء : و. ای.
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹


خطاب به سوسیال دمکراتها

مجموعه آثار لنین، جلد ۱۸

ارزیابی انقلاب روسیه


لنین

لنین

 

لنین

 


به سوی وحدت

لنین


تغییر و تحول طبقاتی

لنین

 


لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنين 

لنین 

 لنین

 لنین

لنین

لنین

لنین

حکومت مطلقه چیست؟ حکومت مطلقه (استبداد، سلطنت نامحدود) شکلی از حاکمیت است که تمام قدرت عالی کاملا و بطور بخش ناپذیری در دست پادشاهی مستبد، تزار، قرار دارد. تزار قوانین را وضع می کند، مأمورین را می گزیند، درآمد ملی را جمع آوری کرده و آنرا بدون هیچگونه شرکت مردم در قانونگزاری و یا در کنترل قوۀ مجریۀ دولتی تقسیم می نماید. بنابراین حکومت مطلقه، یعنی قدرت مطلق مأمورین دولتی و پلیس و عدم وجود هر گونه حقوقی برای مردم. مجموعۀ مردم از این فقدان حقوق ستم می کشند، اما طبقات غنی (به ویژه ملاکان ثروتمند و سرمایه داران) نفوذ پرقدرتی بر بوروکراسی حاکم اعمال می نمایند. طبقۀ کارگر ستمی دوگانه می کشد: هم از فقدان حقوقی که کلیۀ مردم روسیه هم از آن رنج می برند، و هم از ظلم و تعدی که توسط سرمایه داران، که دولت را در خدمت منافع خویش گرفته­اند، به آنان روا می گردد.


لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

لنین

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

از اثار منتخب لنین


ویدئو

لنین

لنین

لنین

لنین


چپ روی کودکانه و ذهنیت خرده بورژوازی

لنین

 


بیداری آسیا

لنین

 
ماتریالیسم و امپریو-کریتیسیسمدولت

اگر ما خود را از قید تعلیمات به اصطلاح مذهبی، ریزه کاریها، مباحث فلسفی و عقاید گوناگونی که توسط محققین سرمایه داری به خوردمان داده می شود برهانیم ، اگر خود را از قید اینها رها سازیم و کوشش کنیم که جوهر واقعی مطالب را به دست آوریم ، آن وقت خواهیم دید که دولت حقیقتاً دستگاهی است برای فرمانروایی. وقتی گروهی پدیدار می شوند که کارشان فقط حکومت کردن است، و برای حکومت کردن احتیاج به دستگاهی مخصوص برای اعمال زور و در انقیاد درآوردن اراده دیگران – مانند زندانها، افرادی مخصوص، ارتش ها و غیره – دارند، آن زمان دولت پدیدار می گردد.ادامه مطلب

لنین

لنین

درسهای قیام مسکو 

 

لنین

منتخب آثار لنینبرگردان : وارتان میکائیلیان

امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیاط

مراسم درگذشت لنین
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

صفحه اول


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

Lenin


در باره انحلال طلبی و گروههای انحلال طلبدولت
ماتریالیسم و
امپریو کریتی سیسم ترجمۀ جدید

وظایف فوری جنبش ما
پرولتاریا و استبداد
از چه باید آغاز کرد؟
طبقه کارگر و دمکراسی بورژوائی

وظایف دمکراتیک پرولتاریای انقلابی


سه منبع و سه جز مارکسیسم
سوسیالیسم خرده بورژوائی و سوسیالیسم پرولتری
چهار مقاله از لنین در باره خرده بورژوازی
درباره پارلمانتاریسم
وظایف ما و شورای نمایندگان کارگران
بورژوا لیبرالهای ما چه می خواهند و از چه می هراسند؟
وظایف انقلاب
درسهای قیام مسکو
درباره مبارزه برعلیه لیبرالیسم
درباره مبارزه برعلیه رویزیونیسم
چگونه بورژوازی از مرتدان استفاده می کند
مارکسیسم و رفرمیسم
چهار مقاله از لنین
جنگ و انقلاب
رویدادهای نو و مسائل کهنه
گزیده مقالات درباره نشریات و تشکیلات کارگری

نامه ای به یک رفیق
در مورد وظایف سازماندهی ما


دیکتاتوری و دموکراسی
اعتصاب پترزبورگ
جنگجویان روشنفکرمآب برعلیه سلطه روشنفکران
دستپاچگی توأم با عصبانیت
بی طرفی سندیکاها (1)

شتاب یک احمق هیچ حاصلی ندارد


گذشته و حال
در بارۀ دیالکتیک
طرح قطعنامه درباره مسئله شرکت در انتخابات سومین دومای دولتی
فریدریک انگلس
طبقه کارگر و مطبوعات آن
سه مقاله از لنین
دو پیام لنین به مناسبت ٨ مارس

اشکال جنبش طبقه کارگر (1) تعطیل کارخانه ها و تاکتیکهای مارکسیستی


درسهای اعتصاب بلژیک
امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا
پیشگفتار برای جزوه روزهای ماه مه در خارکف
نبرد روز اول ماه مه به وسیله پرولتاریای انقلابی
پیرامون مقاله‌ای از ارگان « بوند »
پرولتاریا و متحدش در انقلاب روسیه
پیش از طوفان

آیا شعار «آزادی اجتماعات» امروزه می تواند بمثابۀ امری اساسی
در خدمت جنبش طبقۀ کارگر قرار گیرد؟


درباره مبارزه برعلیه لیبرالیسم

منتخب آثار لنین


از چه باید آغاز کرد

چهار مقاله در بارۀ خرده بورژوازی


در بارۀ جنبش مستقل کارگری در پیکار دمکراتیک

نامه به کارگران آمریکا
مبارزۀ ایدئولوژیک در جنبش طبقۀ کارگر
آغازی با شکوه
قهرمانی کارگران در پشت جبهه

خط استدلال سوسیالیستهایی که به جانب بورژوازی رفته‌اند
ارزیابی انقلاب روسیه
سوسیالیسم و مذهب
سرمایه داری و کار زنان
اعتصاب سیاسی سراسری روسیه

تبلیغات سیاسی و

« دیدگاه طبقاتی »اروپایی های متمدن و آسیایی های وحشی

یک دستاورد فنی بزرگ
وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی
قطعنامه دربارۀ اقداماتی برای مقابله کردن با بی نظمی اقتصادی
طبقۀ کارگر و نئومالتوسیانیزم
پیشگفتار برای جزوۀ روزهای ماه مه در خارکف
گزيدۀ مقالات دربارۀ -مسائل جنبش کارگری
خصوصیت و اشکال سازمانی کار حزب
به زنان و مردان كارگر كارخانۀ تورنتون
به حكومت تزاری
پیش نویس و توضیح برنامه ای برای حزب سوسیال دمکرات
پیرامون دو خط در انقلاب
از لنین به ملت

برنامه نظامی انقلاب پرولتری


آیا بلشویکها میتوانند حکومت را حفظ کنند؟
بیداری آسیا - مجموعه مقالات
چپ روی کودکانه و ذهنیت خرده بورژوازی
آنچه که نباید از جنبش کارگری آلمان تقلید کرد
دو راه
جنبش کارگری بریتانیا در ۱۹۱۲
تعطیلات برای کارگران

دربارۀ طرز برخورد حزب نسبت به اتحادیه‌های کارگری (1
کارگران انگلیسی و آلمانی برای صلح تظاهرات می کنند
تجربه می آموزد
در سوئیس
در بارۀ مناسبات اکثریت و اقلیت

دربارۀ سازش و پنج مقالۀ دیگر
وظایف ما
دربارۀ حكومت موقت انقلابی
شكست روسیه و بحران انقلابی
ددر بارۀ اتحادیه های کارگری
ضد انقلاب هجوم می آورد - ژاکوبن های بدون خلق
پرسشنامۀ سازمانی
پلاتفرم  رفرمیستها و پلاتفرم سوسیال دمکراتهای انقلابی
رفرمیسم در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه و چند مقالۀ دیگر
به اینسا آرمان
در راه
مبارزۀ ایدئولوژیک در جنبش طبقۀ کارگر
هفت مقاله از لنین در بارۀ مسئلۀ ارضی و جنبش دهقانی
مبارزات انتخاباتی در سنت پیترزبورگ
به سوی وحدت
جنگ چریکی
دربارۀ مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده
دربارۀ طرز برخورد حزب نسبت به اتحادیه‌های کارگری -1
درسهای انقلاب
گرایش قهقرائی در سوسیال دمکراسی روسیه
پیرامون بیانیۀ DE FOI
گولوس (صدای) انحلال طلبان علیه حزب
عقب نشینی بزرگ
شیوۀ برخورد به احزاب بورژوایی
در رد انحلال طلبی
جنبش دانشجوئی و اوضاع سیاسی کنونی
اتحادی برای متوقف ساختن انقلاب
مجموعه سخنرانیها
به روستائیان فقیر
مانیفست یک حزب کارگری لیبرال
برنامۀ ارضی سوسیال دمکراسی

در نخستین انقلاب روسیه - ۱۹۰۵- ۷


در آستانۀ انتخابات دومای چهارم
مبارزه برای مارکسیس
خطاب به سوسیال دمکراتها
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۸
مسائل بحث انگیز حزب علنی و مارکسیستها
لنین -واپسین نامه ها
حزب غیرقانونی و کار قانونی
اهمیت اجتماعی پیروزیهای صربی – بلغاری
لنين
در مقابله با تروتسکيسم

Stefan Lindgrenلنین
به زیر پرچمی دروغین
امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم
لنين
توسعۀ سرمایه داری در روسیه

پیشگفتار بر ترجمۀ روسی جزوۀ ک. کائوتسکی
ی. ج. تسره تلی و مبارزۀ طبقاتی
قهرمانان فریب و اشتباهات بلشویکها -1
یکی از مسائل اساسی انقلاب

در برخورد به

خرده بورژوازی


نامه هایی دربارۀ تاکتیکها
به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمهوری کوهستانی
نامه به کمونیستهای : آلمان ، اتریش و لهستان

نامه های لنین
دربارۀ مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده
نامه به هیئت تحریریه
از دشمن بیاموزید
 نامۀ سرگشاده به شرکت کنندگان در کنگرۀ سراسری نمایندگان دهقانان
 سوسیالیسم و آنارشیسم
  تولید خرده پایی در کشاورزی
 توهمات مشروطه خواهی -1
وزرای ما به چه چیز می اندیشن
درسهای بحران
برجسته شدن شعار جنگ داخلی
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه
سرمایه داری و مصرف مردم
انتخابات و اپوزیسیون
توافق رزمی برای قیام
دربارۀ مناسبات کارگران و دهقانان در دورۀ پس از انقلاب
وظایف اتحادیه­های جوانان
دربارۀ جنبش جوانان