کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

معرفی سایت کمونیستهای انقلابی


رفقای کارگر کمونيست،تمامی فعالين جنبش کارگری سوسياليستی، انسانهای آزديخواه !

این سایت, تریبون تمامی فعالین جنبش کارگری سوسیالیستی است که برای بر قراری جامعه کمونیستی پیکار میکنند.

از آنجایی که کمونیسم علم شرایط رهایی پرولتاریاست((انگلس)) و سازماندهی یک سازمان نوین اجتماعی با در دست داشتن این مشعل انقلابی امکان پذیر است

این سایت وسیله ایست که بتواند در حد توان خود, این گنجینه غنی مبارزات و دستاوردهای جنبش کارگری, سوسیالیستی, کمونیستی را در دسترس تمامی مبارزینی قرار دهد که راه مبارزه در جنگ طبقه علیه طبقه را با هدف نابودی طبقات در دستور کار خود قرار داده اند.

م.ا


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


صفحه اول
Aab va hava