کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

دست نوشته ها

کار بیگانه شده

کارل مارکس


فهرستPDF
HTML

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


Aab va hava