کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


این آرزوی عموم است که انجام این امر بطریق صلح جویانه صورت گیرد و بدون شک, کمونیستها آخرین کسانی خواهند بود که مانع این راه حل شوند. کمونیستها به خوبی میدانند که کلیه تشبثات در این زمینه, نه فقط بیفایده, بلکه زیان بخش میباشد. آنان بخوبی متوجه هستند که انقلابات از روی قصد و به میل انجام نمیگیرد, بلکه در هرزمان و در همه جا نتیجه ضروری اوضاعی است که بهیچوجه با اراده و رهبری یک حزب و یا کلیه طبقات اجتماعی ارتباطی ندارد. کمونیستها می بینند که تکامل پرولتاریا تقریبا در تمام ممالک متمدن به کمک زور در زیر فشار گذاشته شده است و باین ترتیب برای پیدایش انقلاب از طرف خود مخالفین آنها هم با تمام قوا ابراز فعالیت میشود. اگر باین طریق پرولتاریا که تحت فشار گذاشته شده, بسوی یک انقلاب سوق داده شود, ما کمونیستها همانطور که امروزه با زبان از منافع آن طبقه دفاع میکنیم, آنروز با عمل دفاع خواهیم کرد - اصول کمونیست ...... انگلس........ادامه
 

کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود, از راه جبر, وصول به هدفشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند ولی جهانی را بدست می آورند - مانیفست حزب کمونیست


انگلس

فردریش انگلس


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

 


اصول کمونیسم
آنتی دورینگ

اتحادیه های کارگری و سه مقاله دیگر
مارکس و روزنامه راین جدید
نقد بر پیش نویس برنامه سوسیال دمکراسی آلمان
انقلاب و ضد انقلاب در آلمان

سوسیالیزم قضائی


بیسمارک و حزب کارگران آلمانجنبش کارگری در آمریکادسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه