کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

مقدمه مارکس مقدمه انگلس فلسفه فقر پرودون فصل اول ارزش پول کار زیرنویس فهرست متد تذکر1 تذکر 2 تذکر 3 تذکر 4 تذکر 5 تذکر 6 تذکر 7 تقسیم کار رقابت و انحصار مالکیت ارصی اعتصاب نامه مارکس نامه مارکس زیرنویس

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava