کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


لنین

رحمت خوشکدامن

ویدئو

ویدئو


رزمندگان سوسیالیست

 فرخی

لنین

اقلیت

احمد شفایی

سال ١٣۸۸

ساختۀ آیزنشتاین

لنین

نادراحمدی

باقر مومنی

تد گرانت

مازیار رازی

لنین


نامدار بينام

نامدار بينام

نامدار بينام

     اشتاین کلوپفر

     اشتاین کلوپفر

کارل مارکس

اثر رايا دونايفسكايا

آ .مانفرد-آ.مولوک

ارنست مندل

ترجمه پور هرمزان

لئون تروتسکی

ایرج آذرین

جان رید

توفان


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه