کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

جنبش های اجتماعی


لنین


راه کارگر


کانون نویسندگان ایران در تبعید

اسماعیل مولودی

اتحاد فدائیان کمونیست


حزب كمونيست ايران

پارسا نیک جو

مرجان افتخاری

جافک

آذرخش

اتحاد زنان آزادیخواه

     فرخنده مینا


حمید قربانی

اتحاد سوسیالیستی کارگری

پارسا نیک جو

رهایی زن

بذر

بذر

کانون نویسندگان ایران

ناصر آغاجری

فیروزه راد


هشت مارس

جبهه واحد کارگری

صدا

هسته اقليتکميته همبستگی

رادیو صبح شنبه با شما


بسوی انقلاب

بذر

      بهرام رحمانی


ا. م. شیزلی

شراره رضایی

جمعی از فعالین کارگری

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه


      بهرام رحمانی

بارو شماره ۲۴

سعید دهقانی

سال ۱۳۸۷
اتحاد فدائیان کمونیست

جمعی از فعالین کارگری

وفا جاسمی و شکوه طوافچیان

ا. م. شیزلی

کانون نویسندگان ایران در تبعید

دانشجویان سوسیالیست

جوليت ميچل

نشريه دانشجويی بذر

کانون فرهنگی- سياسی ايرانيان درآمريکا


خبرنامه امیرکبیر

مرجان افتخاری

کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران

کانون دفاع ازحقوق زنان وکودکان

مرجان افتخاری

دانشجویان سوسیالیست


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه