کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

جنبش های اجتماعی


شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم

کمیته هماهنگی

مرجان افتخاری

محمد قراگوزلو

برگردان: سارا قاضی

 بهرام رحمانی

کمیته ی همبستگی کارگران ایران و ترکیه

آذرخش

توفان

شهرزاد مجاب

نشریه همبستگی کارگری

سازمان آزادی زن

زنانی دیگر

اقلیت

جبهه واحد کارگری

لنین

شهاب برهان


ویدئو

میلیتانت

رادیو پروسه

رادیو پروسه

رادیو پروسه

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

رادیو پروسهلنین

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

صدای کانون نویسندگان ایران در تبعید

صدای کانون نویسندگان ایران در تبعید

توفان

جافک

هشت مارس

شهاب برهان

س ا ز

مزدک چهرازی

شهاب برهان

شهاب برهان

شهاب برهان

بابک کسرایی

سارا نیکو


شهاب برهان

ویدئو


حميد قربانی شروين رھا

س.شایان

 بابک کسرایی

کلارا ستکین

بِرتل اُلمان
اردشیر آوانسیان

سازمان انقلابی افغانستان 

ترجمه ي نسيم روشنايي

سهیلا دهماسی


گیلک جواهری لنگرودی

سال ١٣۸۸

ترجمه بابک کسرایی


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه