کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه

اقتصادیمحمدقراگوزلو

 توفان

کاریکاتور

محمد قراگوزلوبی بی سی

عکس + ویدئو

ب - پارسا

سهراب شباهنگ

اقلیت


جمعی از فعالین کارگری

مصطفی فاتح

سال ١٣۸۸
سهراب شباهنگ

لنین

فريبرز رييس دانا

يونس پارسابناب

عباس منصوران

ژاله وفا

تری مک‌پارتلان

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

مارکس


کانون نویسندگان
انجمن قلم ایران

امیر جواهری لنگرودی

هسته اقلیت

سودابه مهاجر

رضا مقدم

مرجان افتخاری

مارکس


آذرخش

دانشجویی بذر

     نشريه دانشجويی بذر

و آکوچکيان

      بهرام رحمانی

سال ۱۳۸۷
مرجان افتخاری

آذرخش

ف. فرخی

ا. م. شـیـزلـی

محمد رضا شالگونی

الکساندر فرولوف

انجمن زنان آذر مهر

جمعی از فعالین کارگری

توفان


لوموند دیپلمتیک

ايستوان مزاروش.

ن - س

مرجان افتخاری

وبلاگ تریبون مارکسیسم

طاهره پورزند

فردریش انگلس


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه