کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فهرست گروندریسه جلد دوم

متن در فورمت اکروبات
هزینه های گردش گردش استورش سرمایه ثابت سرمایه ثابت ارزش اضاف زمان تولید ارزش اضافی رقابت ارزش اضافی

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت های مترجم گردش سرمایه قیمت تمام شده حمل به بازار حمل به بازار تاثیر گردش گردش و ارزش آفرینی زمان گردش نظریه ارزش شرایط تولید ارزش اضاف وسود ارزش اضافی و سود تفاوت کار و نیروی کار سرمایه خوابیده تبیین وید از سرمایه روسی  سرمایه چیست مالتوس هدف تولید سرمایه داری تفاوت برگشت مفهوم کارگر ازاد کار لازم آدام اسمیت کار اضافی سود مزدها چرخش یا برگشت تغییر صورت و ماده در گردش تفاوت زمان تولید هم ارزی و ناهم ارزی سه وجه یا سه خصلت گردش فرایند کار فصل سرمایه سرمایه ثابت تناقض میان شالوده اهمیت تحول پس انداز مفهوم تاریخی سرمایه و ارزش زمان برگشت زمان برگشت سرمایه ثابت و سزمایه در گردش هزینه های نگهداری در آمد سرمایه ثابت کار ازاد ارزش سرمایه ثابت تبدیل ارزش اضافی تبدیل ارزش اضافی سرمایه و درامد ارزش اضافی ارزش سرمایه ثابت ماشین و کار اضافی رابطه موجود مابین پول و سرمایه ثابت بردگی و کار مزدبگیری صنایع پشم منشا کار ازاد بلیک و انباشت کشاورزی داخلی سود بهره پول سنجه ارزشها بازهم در نقد نظریه های ارزش کالا حد اقل دستمزد ماشین بافندگی ماشینها چگونه ماشینها چگونه ماشین و کار اضافی سرمایه و سود کارخانه های پنبه بیگانگی شرایط کار مری ویل چگونه با ماشین و غیره مصرف مولد دکتر پرایس پرودون مایه استورش پول نیروی خرید بهره و سود بازرگانان ثروت تجاری داد و ستد اثرات انحلال ادام اسمیت دو ملت ارزش پیشگفتار در مورد مزد ها نام اشخاص مهمترین مفاهیم اصطلاحات مهم