کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فهرست جلد سوم کاپیتال
پیشگفتار فصل دوم فصل سوم یک فصل سوم -دو فصل پنجم - یک فصل پیجم - دو فصل پنجم - سه فصل پنجم - چهار فصل پنجم - پنج فصل ششم - تاثیر فصل ششم -دو
فصل ششم -سه فصل هشتم فصل نهم فصل دهم-یگ فصل دهم -دو فصل یازدهم فصل دوازدهم فصل سیزدهم فصل چهاردهم
برخی اصطلاحات

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پانزدهم-یک فصل پادزدهم-دو فصل پانزدهم -سه فصل پانزدهم -چهار فصل شانزدهم فصل هفدهم فصل هیجدهم فصل نوزدهم فصل بیستم فصل بیست و یکم فصل بیست و دوم فصل بیست و سوم فصل بیست و چهارم فصل بیست و پنجم فصل بیست و ششم فصل بیست و هفتم فصل بیست و هشتم برخی اصطلاحات