کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

سخنرانی قطعنامه ملی کردن لاهه در باره سخدرانی  مارکس انقلاب توضیحات

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava