کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

روز اول ماه مه، روز سازمانیابی طبقۀ کارگر بر علیه سرمایهحمید قربانی

اقلیت

روزبه کوراغلی


سعيد آوا

 


رُزا لوکزامبورگ

ج. ر.

ترجمه


انگلس


١١ اردیبهشت ۱۳۹۲- اوّل ماه مه ۲۰۱۳

 


مازیار رازی


رادیو پیام


سازمان فدائیان افلیت


 


اقلیت

غلامحسین نداوشي

ياور

فعالیي ج بٌش لغ کار هسدی
کانون

جنبش انقلابی ازادی افغانستانمحمد قراگوزلو

کانون نویسندگان ایران (در تبعید

کانون نویسندگان ایران


اتحاد چپ


کانون سوسیالیست های کارگری

کانون سوسیالیست های کارگری

سازمان چریکهای فدایی


گروه پژوهش کارگری

مسعود فروزش راد

مسعود فروزش راد

توفان

جعفر مرزوقی

گاهنامه فعالین کارگری

ترجمه

نهاد های همبستگی

بهرام رحمانی

اقلیت

چنگیز احمدی

بولتن کارگری


١١ اردیبهشت ۱۳۹۱- اوّل ماه مه ۲۰۱۲
بهرام رحمانی

منصور اسانلو

کانون مدافعان حقوق کارگر

جنبش زنان تحت ستم افغانستان

زنان ديگر

جافکآذرخش


اقلیترزمندگان

بهرام رحمانی


احمد فارسی

حزب كمونیست ایران


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

کانون نویسندگان ایران در تبعیدتوفان

نهادهای همبستگی

شاهرخ زمانی

کمیته آمستردام

پارسا نیک جو


اتحاد فدائيان كمونيست


شوراي برگزاري

رادیو شورایی

ترجمه

سوسیالیست های کارگری

ویدئو


١١ اردیبهشت ۱۳۹۰- اوّل ماه مه ۲۰۱۱

ویدئو

روز اول ماه مه ۱۸۸۶ ، روز جهانی کارگر

برای من سوگواری نکن، سازماندهی کن - جو هیل


لنین

روزا لوگزامبورگ


ویدئو


بذر
ویدئوویدئو


ویدئو


 

آذرخش

رزمندگان

    نامه به سایت

     بهروز فرهيخته

      محمد حسین

     مظفر

      بهرام رحمانی

جمعی از فعالین کارگری

کميته اقدام کارگری

کميته برگزاری مراسم اول ماه مه

جمعی از فعالین کارگری

کمیته دانشجویی بلژیک

اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحاد فدائیان کمونیست

مرجان افتخاری

اسماعیل مولودی

نادرساده

ویدئو

ویدئو

ویدئو

ویدئو

عکس

عکس

بهزاد سهرابی

کارگران سوسیالیست کردستان

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشورعلیرضا ثقفی

بهرام رحمانیصبا راھی

علیرضا بیانی

بزبان انگلیسیبهروز فرهيخته


نشريه دانشجويی بذر

ستارهسازمان اتحاد فداییان کمونیست


سازمان اتحاد فداییان کمونیست

جبھه واحد کارگری

آذرخشبهرام رحمانی

مازيار رازی

هسته اقلیت

فدایی خلق

توفان

کميتۀ کارگری کمونيست های ايران

لنین

جمعی از فعالان کارگری

برزین آذرمهرانجمن جمال چراغ ويسی

حزب كمونيست ايران

پروسه


کانون

مرجان افتخاری

امیرجواهری لنگرودی


کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد

ارگان جبهه واحد کارگری


ولادیمیر ایلیچ لنین 

جمعي از فعالين كارگري

١١ اردیبهشت ۱۳۸۹- اوّل ماه مه ۲۰۱۰


راوی


بنفشه کمالی 


شورای کار


امیرجواهری لنگرودی

فعالین جنبش لغو کار مزدی

اتحاد سوسیالیستی کارگری

کاظم بهارلو

 

اتحاد زنان آزادیخواه  


ناصر برین


ویدئو

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی­ (فرانکفورت
و جمعی از چپ های شهر کلن


سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر

آذرخش

سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان

 میلیتانت

پارسا نیک جو

كميته آموزش جبهه واحد كارگري


امیرجواهری لنگرودی

اقلیت

امیرجواهری لنگرودی

برزین آذرمهر


حمید قربانی

جمعی از فعالین کارگری-کارگران کمونیست ایران

مازيار رازی

جبهه واحد کارگری

جبهه واحد کارگری

نادر ساده

راوی

توفانکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه