کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

 

آرشیو نشریات سیاسی

آرشیو نشریات سیاسی بمثابۀ اسنادیست که میتواند بعنوان منبع جهت نقد و بررسی گروه و جریان مربوطه به آن مورد استفده قرار گیرد - پروسۀ مبارزه طبقاتی ، مشخص کنندۀ این امر است که یک جریان فکری در خط سرمایه است و یا اینکه در مسیر مبارزه بر علیه سرمایه حرکت میکند

ویدئومنبع: اندیشه و پیکار
 


 
 
 
 


 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه