کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


ف. فرخی

کارل مارکس

کارل مارکس

کارل مارکس

گروه اتحاد کمونیست

کارل مارکس

لنین

منتخب آثار مارکس، انگلس و لنین دربارۀ

لنین

لنین

لنین

لنین

ترجمه

اقلیت

ترجمه

ترجمه

ترجمه

لنین

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

از اسناد کمینترن دربارۀ قیام مسلحانه

علی رضا ثقفی

ترجمه

ج. ر.

ا. م . شیری

ج. ر.

ترجمه

سهراب شباهنگ

ترجمه

فرح نوتاش   

رونـد صفا ئی


بنفشه کمالی

ترجمه

ترجمه


ترجمه


تقی روزبه

زنان هشت مارس

ترجمه

ترجمه

لنین


ترجمه

ترجمه

ترجمه

رحیم کریمیان

ترجمه

بهرام رحمانی

تقی روزبه

ترجمه

ترجمه

اقلیت

سعيد آوا

هشت مارس


حمید قربانی

بهرام قدیمی

ھالھ صفرزاده

ترجمه

حمید قربانی

ترجمه

ا. م. شیری

گروه اتحاد کمونیستی

رضا اسدآبادی

تقی روزبه


مترجم- حمید قربانی

اقلیت

اقلیت


تقی روزبه

روزبه کوراغلی

سعيد آوا

شاھرخ زمانی


میکل هارت و آنتونیو نگری

ترجمه

رُزا لوکزامبورگ

ج. ر.

ترجمه

ترجمه

شورش

تقی روزبه

رحیم کریمیان - روزبه کوراغلی

رضا خلعتبری

ترجمه

توفان

ترجمه

از اسناد کمینترن دربارۀ قیام مسلحانه

کارل مارکس

شاهرخ زمانی

شورای حمایت

مجید خوشدل

محمد قراگوزلو
مجید خوشدل

صبا راهی

ترجمه

ترجمه

هاله صفرزاده

تراب حق شناس

امیرجواهری لنگرودی

بهرام رحمانی

سال ۱۳۹۲


ناصر برین

شهناز نیکوروان

هرام رحمانی

حمید قربانی

والنتین کاتاسونوف

تقی روزبه

اقمیت

کارل مارکس

سعيد آوا

احمد سیف

عليرضا ثقفي

جواد عباسی

علی صدارت

عباس گویا

شورش

کانون مداقعن کارگر

 تقی روزبه

بهرام رحمانی

ترجمه

لنین

روزبه کوراغلی
لنینلنین

پال آرویچ

ریموند لوتا

فرنان برودل

ترجمه

محمد اشرفیی

رحیم کریمیان


ا. م. شیری

عباس گویا


لوئی آلتوسر

بهرام رحمانی

اقلیت


شاهرخ زمانی

ا. م. شیری

روزبه کوراغلی

مجید خوشدل

عباس گویا


انجمن قلم

روزبه کوراغلی

ترجمه

گـنـادی زیـوگـانـوف

لنین

زنان هشت مارس

توفان

بهرام رحمانی

تقی روزبه


ترجمه

سازمان فدائیان


روشنک

روزبه کو ا رغلی

ترجمه

فرشيد فريدونى

ترجمه

ترجمه

بهرام رحمانی

لنین

ویدئو

اقلیتتقی روزبه

صدا

صدا

ترجمه

-

ترجمه

لنین

ویدئو

رکسانا تلارمی

تقی روزبه


گی دبورجعفر ابراهیمی


علیرضا ثقفی

بهرام رحمانی


محمد قراگوزلو

عباس گویا

هاله صفرزاده


کارل کوسیک

نشر بیدار

ترجمه


انجمن قلم

ترجمه

بهرام رحمانی

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت

هاله صفرزاده

محمد جراحی

گئورگ لوکاچ

فریدریش انگلس

ازنشریھ کار


شاهرخ زمانی

نشر میلیتانت

جورج لوکاچ

کارل مارکس

بنفشه کمالی

حمید قربانی

حمید قربانی

مجید خوشدل

بهرام رحمانی

محمد قراگوزلو

اميرجواهری لنگرودی

علی صدارت

ترجمه

کارل مارکس

ترجمه

روشنی


ياور


سال ۲۰۱۳


بهرام رحمانی

حمید قربانی
ترجمه

رضا مرزبان

کانون

حمید قربانی

حمید قربانی


ترجمه

مجید خوشدل

گ.و. پلخانف

آرشیو صفحۀ آزاد


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه