کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

سال ۱۳۶۵
شعری از اوین
قلبم را بر تیرکی آویخته اند
در رهگذر شب پرکان
و بر شاخه های خسته سرزمینم
 
سایه سار تازیانه و آتش 
 
!دخترکم
آهسته از کنارم بگذر
با تو
حرفی دارم
ف

دو اعتصاب بزرگ در اوین دهۀ ۶۰

:زندانیان سیاسی در اوین در دهۀ شصت دو اعتصاب بزرگ اعتراضی و صنفی را سازماندهی کردند

الف - اعتصاب اعتراضی در اعتراض به ورود توابان به سالن سه اوین

ب - اعتصاب صنفی که سطح بالاتری از اعتصاب اعتراضی بود و در برخورداری از حق تشکل صنفی و بعهده گرفتن امور

داخلی بندها در زندان در بند ۳۲۵ بند اوین سازماندهی شد

در اعبصاب اعتراضی ؛ از طرف زندان جهت سرکوب اعتصاب ، حدود ۵۰ تن از افراد سالن سه را که گمان میکردند در سازماندهی اعتصاب نقش دارند را به سلولهای انفرادی سالن چند طبقه ای آسایگاه منتقل کردن.بعداز مدتی از سلول انفرادی خارج شده و در همان راهروی سالن آسایگاه همه در کنار هم قرار گرفتیم. در این جمع دو نظر وجود داشت نظری که میگفت باید به اعتصاب پایان داد و نظری که معتقد بود ؛ اعتصاب در هر شکلی تا رسیدن به نتیجۀ مورد نظر باید ادامه داشته باشد
زندیک


 

داســـــتان این عکــس


زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس

یک دقیقه سکوت

بیاد تمامی کمونیستها و انقلابیون که در راه برابری و آزادی و لغو کار مزدوری پیکار کردندو اعدام شدند. بویژه اعدام شدگان کشتار سال۱۳۶۷

در این فاصله یک دقیقه, برین باور تاکید میکنیم که جنگ طبقه علیه طبقه, یک پروسه تاریخی است و اعدام مبارزین راه آزادی طبقه کارگر و محرومیتهای اجتماعی انقلابیون, توسط سرمایه, نمیتواند چاره بحران ساختاری سرمایه و ابدی بودن نظام سرمایه داری باشد
ما یک دقیقه وقت داریم تا بیاندیشیم چگونه طنابهای آمفی تاتر زندان گوهر دشت در سال ۱۳۶۷ به طناب دار تبدیل میشود و در صف های ۲۰ نفری از فاصله کمتر از یک متر, زندانیها را با چشم بسته حلق آویز میکنند
ما یک دقیقه وقت داریم که از خود بپرسیم چرا در زندان اوین در دهه ۶۰, شعبه های ۴ و ۵ و ۶ بازجویی در دادستانی مرکزی اوین و ساختمان ۲۰۹ تشکیل میشود
ما یک دقیقه وقت داریم تا باین بیاندیشیم که چگونه در دهه ۶۰ روزهای شنبه و چهار شنبه هر هفته, در سالن سه اوین در موقعی که سفره نهار پهن میشد, درب اتاقها باز میشود تا چند نفری را برای اعدام صدا بزنند
ما یک دقیقه وقت داریم تا بیاندیشیم که چرا کسانی را بعنوان سران گروههای سیاسی در بهار سال ۶۲ که حکم اعدام آنها تایید شده بود, بمدت حدود یک ماه هر روز از اتاق شکنجه زیر زمین ۲۰۹ عبور میدهند و در اتاق مجاور در مقابل هم مینشانند تا نمایشی را تر تیب دهند که بتوانند بوسیله آن جلو رشد مبارزه جویی که از طریق تواب سازی نتوانسته بودند به آن دست یابند را بگیرند
ما یک دقیقه وقت داریم تا بیاندیشیم چرا رژیم پاسدار سرمایه, سعی بر آن داشت که اندیشه انقلابی علیه سرمایه را در نطفه خفه کند. و شعار ((سر را بزنید و سازمانده را از میان بردارید ))را عملی کرد

فشرده کردن تاریخ سرکوب طبقه کارگر و طبقات فرودست توسط سرمایه در یک دقیقه, سمبل حدود ۲۰۰ سال مبارزه طبقاتی , طبقه عیله طبقه است. پس سکوت را بشکن و با عزمی استوار بر علیه سرمایه, این منشاء همه استثمارگری, نا برابری, تحقیر و تحمیق انسانها بپاخیز

شهریور ۱۳۸۵
مجید نفیسی
نور ایمان قهاری


عیدی نعمتی

وزیر فتحی

وزیر فتحی

فریده جعفری

سایت  آموزه های سوسیالیستی

    


    

    

وحید صمدی    

    

    

    

    

    

عباس سماکاري


قاسم خاکسار

    نادر خلیلی

مهرزاد دشتبانی

مهرزاد دشتبانی

مهرزاد دشتبانی

فرخ قھرمانی

امیرجواهری لنگرودی

امیرجواهری لنگرودی

امیرجواهری لنگرودی

رحیم

قاسم خاکسار

سعید سهرابی

قاسم خاکسار

مرجان افتخاری


    

    

    جعفر امیری

نورایمان قهاری

رهایی

لادن بازرگان
6

 سعید سهرابی


مرجان افتخاری

بهرام رحمانی

بهرام رحمانی

 

 

 

رزه آوسلندر
با ترجمه و صدای
حسین منصوری

 

 


 


مهناز قِزِلّو

مجيد نفيسی

مجيد نفيسی 

رحمان درکشیده

ناصر مهاجر

هنگامه حاج حسن

محمد رضاهمایوننیلوفر شیدمهر

جنایات کاران حاکم
بخش هائی از خاوران را تخریب کردندگزارش روز اول تحصن در اعتراض به موج جدید تخریب خاوران


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava


ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه