کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


سال ۱۳۶۵
شعری از اوین

قلبم را بر تیرکی آویخته اند
در رهگذر شب پرکان
و بر شاخه های خسته سرزمینم
 
سایه سار تازیانه و آتش 
 
!دخترکم
آهسته از کنارم بگذر
با تو
حرفی دارم
ف

م.ا

م.ا

م.ابرزین آذرمهر

م.ا

م.ا

رزه آوسلندر
با ترجمه و صدای
حسین منصوریاحمد شاملو

احمد شاملو
شعر : نیما صدا:احمد شاملو

سیاوش کسرای

پل الوار

١٨٩٥ تا ١٩٥٢


:ترجمه

نفیسه نواب پور


احمد شاملو

هوشنگ ابتهاج سایه

هوشنگ ابتهاج سایه

احمد شاملو

احمد شاملو

احمد شاملو

شاملو

مارگوت بيک
سهراب سپهری

سهراب سپهری


عليرضا عسگری


برتولد برشت

ترجمه احمد شاملو

سایت  آموزه های سوسیالیستی

ف. فرخی 

غاده السمان

برزین آذرمهر

شکوفه تقی

بنفشه کمالی
پابلو نروداکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه