کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

تاریخی


تاریخ جهان


ویل دورینت

ف.پ. کوروفکین


ترجمۀ :

فریدون شایان


ترجمۀ :

فریدون شایان


کارل مارکس - فریدریش انگلس


دی براون


واسیلی یان

میر غلام محمد

میر غلام محمد
عبدالرئوف فطرت

جي. ام. استكلوف

و.دالین، و.زاگلادین، س.پاولوا، و.س.سکازکین

مارکس انگلس

ژان مسن

لئون تروتسکی

هیئت تحریریه

هیئت تحریری

هیئت تحریری

مایکل سیرز- آلبرت کان

مایکل سیرز- آلبرت کان

مایکل سیرز- آلبرت کان

زینوویف

ارنست مندلجیمز اید و

دیوید رنتون


 


 


گنادی زیوگانوف

گنادی زیوگانوف

استيفن آينزر

کامران فانی

سرجان ملکم

مارکس


کارل مارکس - فردریش انگلس

 


 


ترجمه

تاریخ سیاسی اجتماعی ایران


ملک الشعرای بهار

جنبش کارگری ایران - ۶

عبدالحسین آگاهی

مجید ملکی

عبدالحسین
زرین کوب

ابوالفضل قیاسمی

ناصر نجمی

پطروشفسکی

احمد رناسی

احمد کسروی


مو پاولویچ

و. تریا

س . ایرانسکی


احمد کسروی


احمد بشیری

احمد بشیری

باقر مومنی


رحیم نامور

عنایت الله رضهما ناطق


آریانپور


مصطفی فاتح


 


 


احمد شفایی


مایکل له دین
ویلیام لوئیس


بهرام چوبينه

فریدون ایل بیگی

دکتر بهزاد کشاورز

احمد کسروی

يرواند آبراهاميان

مارک-ج- گازیوزوسکی

روزبه کلانتری

ماشاالله ورقا

باقر مومنی

 


 


به کوشش

باقر مومنی


مرتضی راوندیگرد آورنده و ناشر ایرج هاشمی زادهکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه