کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فهرست جلد سوم کاپیتال

فصل ۱ تا فصل ۲۸ ترجمۀ ایرج اسکندری -متن کامل در فورمت اکروبات


متن در فورمت اکروبات بر حسب هر بخش
برخی اصطلاحات

فصل ۲۹ تا فصل ۴۹ ترجمۀ فرخ فرخی در فورمت اکروبات


جلد سوم
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
ادامۀ ترجمه از فصل ٢٩ ببعدفصل ۲۹

فصل ۳۰

فصل ۳۱

فصل ۳۲

فصل ۳۳

فصل ۳۴

فصل ۳۵

فصل ۳۶

فصل ۳۷

فصل ۳۸

فصل ۳۹

فصل ۴۰

فصل ۴۱

فصل ۴۲

فصل ۴۳

فصل ۴۴

فصل ۴۵

فصل ۴۶

فصل ۴۷

فصل ۴۸

فصل ۴۹

فصل ۵۰
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول تا فصل هشتم بخش اول تا فصل هشتم بخش دوم تا فصل سیزدهم   بخش سوم تا فصل شانزدهم بخش سوم تا فصل شانزدهم بخش چهارم تا فصل 21 بخش پنجم تا فصل 28