کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


گزارش تصويري از تظاهرات کارگران نيشکر هفت تپه
بنا بر گزارشات رسيده بيش از ۲۰۰۰ تن از کارگران نيشکر هفت تپه در پانزدهمين روز از سلسه اعتصابات و اعتراضات خود جاده اهواز- انديمشک را به مدت ۴۵ دقيقه مسدود کردند
کارگران با سر دادن شعارهايي چون " کارگر زنداني آزاد بايد گردد " ، " پرونده قضايي مسدود بايد گردد " به سمت فرمانداري شهر شوش راهپيمايي کردند ، آنها خواهان پايان دادن به محاکمه ۵ فعال کارگري به نام هاي فريدون نيکو فر ، علي نجاتي ، جليل احمدي ، رمضان علي پور ، محمد حيدري مهر و ابوالفضل عابديني نصر شدند

فعالان حقوق بشر در ايران
تاريخ :۳۰/۲/۸۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava