کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

 

کتاب خانه


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

  

باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


 

سبک کار حزبی را اصلاح کنیم

مائوتسه دون

باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاناقتصاد سیاسی را مطالعه کنیم اقتصاد سیاسی چیست

جلد اول(فصل اول تا فصل ششم)

(گروه نویسندگان شانگهای)

باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 


اقتصاد سیاسی را مطالعه کنیم اقتصاد سیاسی چیست

جلد دوم(فصل ششم تا فصل آخر)

(گروه نویسندگان شانگهای)

باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 


مجموعه ٩ تفسیر

تفسیر اول و دوم

تفسیر سوم

تفسیر چهارم

تفسیر پنجم

تفسیر ششم

تفسیر هفتم

تفسیر هشتم

تفسیر نهم


 
دولت و انقلاب

آموزش مارکسیسم در باره دولت و وظایف پرولتاریا در انقلاب


newddemocraci

در باره دموکراسی نوین

اثر از رفیق مائوتسه دون


نقل و قول ها

مائوتسه دون

نقل قولهای از آ ثار


شش اثر نظامی

از آثار برجسته (رفیق مائوتسه دون)

باز تکثیر از : حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان


مدخلی بر علم انقلاب

لني ولف


مانيفست حزب كمونيست

ماركس و انگلس

بخش اول

بخش دوم


آنتي دورينگ

فريدريش انگلس

بخش اول || بخش دوم || بخش سوم

بخش چهارم|| بخش پنجم


دولت و انقلاب

لنين

بخش اول || بخش دوم || بخش سوم || بخش چهارم

بخش پنجم || بخش ششم || بخش هفتم


حمله دگمارويزيونيستی عليه انديشه مائو را در هم شكنيم!

حزب كمونيست انقلابی امریکا

 


خدمات فناناپذير مائوتسه دون

باب آواكيان


درباره اصلاح نظرات نادرست در حزب


در بارۀ دموکراسی افراطی


درباره پراتیک


در باره سیاست


درباره تضاد


علیه لیبرالیزم


سمت جنبش جوانان


در بارۀ بعضی از مسایل مربوط به شیوه های رهبری


از مارکس تا مائو


دفاع از مائو، دفاع از مارکسیسم خلاق است

دکتر فروتن


حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بهتر بشناسید

جلد اول

 


حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بهتر بشناسید

جلد دوم


نقد گذرائی  از کتاب " افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی ...


موقف زن و جایگاه علم و هنر در اسلام


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava