سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست


فهرست تروتسکیسم
تمکین

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava

 

 

پیشگفتار مسئلۀ تروتسکی .... سالهای بینش سوم 2- سالهای1917 3-سالهای 1924 اشتراکی کردن سوسیالیسم در یک کشور سالهای 1928 انقلاب مداوم تروتسکسیم از دید تروتسکی تمکین