کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

آرشیو نشریۀ انترناسیونال


ایا «انقلاب مردم»، همان « پوپولیسم ناب » نیست

لطفا در پیام نوروزی بعدی مارا راهنمایی کنید

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

مصطفی صابر: دو سال از آغاز انقلاب در سوریه ٢١ مارس ٢٠١٣


متن در فورمت اکروبات

 

شماره ۴۶۱ شماره ۴۶۰ شماره ۴۵۹ شماره ۴۵۸ شماره ۴۵۷
شماره ۹۱
شماره ۱۱۶
شماره ۱۴۳
شماره ۱۵۶
شماره ۱۶۱
شماره ۱۹۸
شماره ۲۰۲
شماره ۲۰۱
شماره ۲۰۰
شماره ۲۴۳
شماره ۲۴۲
شماره ۳۱۱
شماره ۳۲۴
شماره ۳۲۳
شماره ۳۳۲
شماره ۳۸۹
شماره ۴۰۷
شماره ۴۰۴
شماره ۴۱۸
شماره ۴۴٣
شماره ۴۴۹
شماره ۴۵۵ شماره ۴۵۳
شماره ۴۶۱ شماره ۴۵۹
شماره ۴۶۷ شماره ۴۶۵
شماره ۴۷۳ شماره ۴۷۱
شماره ۴۷۹ شماره ۴۷۷
شماره ۴۸۵ شماره ۴۸۳
شماره ۴۹۱ شماره ۴۸۹
شماره ۴۹۷ شماره ۴۹۵
شماره ۵۰۰
شماره ۵۰۹ شماره ۵۰۷
شماره ۵۱۶
شماره ۵۱۵ شماره ۵۱۳
شماره ۵۲۱ شماره ۵۱۹
شماره ۵۲۷ شماره ۵۲۵

ضمیمه ها

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava