کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

آرشیو نشریۀ جهان امروز - حزب کمونیست ایران

>

 

 

 

   

شماره 299
نيمه اول اذر 91  -  نيمه اول دسامبر 2012

  شماره 300
نيمه اول دی ماه 91  -  نيمه اول ژانویه 2013

شماره 297
نيمه اول ابان 91 -  نيمه اول نوامبر 2012

  شماره 298

شماره 295
نيمه دوم شهریور 91  -  نيمه دوم سپتامبر 2012

  شماره 296
نيمه دوم مهر91  -  نيمه دوم اکتبر 2012

ماره 293
نيمه دوم امرداد 91  -  نيمه دوم اوت 2012

  ماره 294
نيمه دوم شهریور 91  -  نيمه اول سپتامبر 2012

شماره 291
نيمه اول اخرداد 91  -  نيمه اول ژوئن 2012

  شماره 292
نيمه اول تیر ماه 91  -  نيمه اول ژوئیه 2012

شماره 289
نيمه دوم فروردین 91 -  نيمه دوم آپریل 2012

  شماره 290
نيمه اول اردیبهشت 91  -  نيمه اول مه 2012

شماره 287
نيمه دوم اسفند 90  -  نيمه ادوم مارس 2012

  شماره 288
نيمه اول فروردین 91  -  نيمه اول آپریل 2012

شماره 285
نيمه اول بهمن 90  -  نيمه اول فرویه 2012

  شماره 286
نيمه دوم بهمن 90  -  نيمه ادوم فرویه 2012

شماره 283
نيمه دوم اآذر 90  -  نيمه دوم دسامبر 2011

  شماره 284
نيمه اول دی ماه 90  -  نيمه اول ژانویه 2012

شماره 281
نيمه اول ابان 90  -  نيمه اول نوامبر 2011

  شماره 282
نيمه دوم ابان 90  -  نيمه دوم نوامبر 2011

شماره 279
نيمه اول مهر 90  -  نيمه اول اکتبر 2011

  شماره 280
نيمه دوم مهر90  -  نيمه دوم اکتبر2011

شماره 277
نيمه دوم اوت 90  -  نيمه دوم مرداد2011

  شماره 278
نيمه  اول شهریور 90  -  نيمه اول سپتامبر 2011
 

شماره 275
نيمه دوم تیز 90  -  نيمه دوم ژوئیه 2011

  شماره 276
نيمه  اول مرداد90  -  نيمه اول اوت 2011 

شماره 273
نيمه  دوم اردیبهشت 90  -  نيمه دوم مه 2011

  شماره 274
نيمه  دوم خرداد 90  -  نيمه دوم  ژوئن 2011
 

شماره 271
نيمه  دوم فرودین 90  -  نيمه دوم آوریل 2011

 

شماره 272
نيمه  اول اردیبهشت 90  -  نيمه اول مه 2011

شماره 269
نيمه  دوم اسفند ماه 89  -  نيمه دوم مارس 2011

 

شماره 270
نيمه  اول فرودین 90  -  نيمه اول آوریل 2011

شماره 267
نيمه  دوم بهمن ماه 89  -  نيمه دوم فوریه 2011

 

شماره 268
نيمه  اول اسفند ماه 89  -  نيمه اول مارس 2011

شماره 265
نيمه  دوم دی ماه 89  -  نيمه دوم ژانویه 2011

 

شماره 266
نيمه  اول بهمن ماه 89  -  نيمه اول فوریه 2011

شماره 263
نيمه  دوم آذر ماه 89  -  نيمه دوم دسامبر 2010

 

شماره 264
نيمه  اول دی ماه 89  -  نيمه اول ژانویه 2011

شماره 261
نيمه  دوم آبان ماه 89  -  نيمه دوم نوامبر 2010

 

شماره 262
نيمه  اول آذر ماه 89  -  نيمه اول دسامبر 2010

شماره 259
نيمه  دوم مهر ماه 89  -  نيمه دوم اکتبر 2010

 

شماره 260
نيمه  اول آبان ماه 89  -  نيمه اول نوامبر 2010

شماره 257
نيمه  دوم شهریور ماه 89  -  نيمه دوم سپتامبر 2010

 

شماره 258
نيمه  اول مهر ماه 89  -  نيمه اول اکتبر 2010

شماره 255
نيمه  دوم مرداد ماه 89  -  نيمه دوم اوت 2010

 

شماره 256
نيمه  اول شهریور ماه 89  -  نيمه اول سپتامبر 2010

شماره 253
نيمه اول تیر ماه 89  -  نيمه اول ژوئیه 2010
  شماره 254
نيمه اول مرداد ماه 89  -  نيمه اول اوت 2010
شماره 251
نيمه اول خرداد 89  -  نيمه اول ژوئن 2010
  شماره 252
نيمه دوم خرداد 89  -  نيمه دوم ژوئن 2010
شماره 249
نيمه اول اردییهشت 89  -  نيمه اول مه 2010
  شماره 250
نيمه دوم اردییهشت 89  -  نيمه دوم مه 2010
شماره 247
نيمه اول فروردین 89  -  نيمه اول آوریل 2010
  شماره 248
نيمه دوم فروردین 89  -  نيمه دوم آوریل 2010
شماره 245
نيمه اول اسفند ماه 88  -  نيمه اول مارس 2010
  شماره 246
نيمه دوم اسفند ماه 88  -  نيمه دوم مارس 2010
شماره 243
نيمه اول بهمن ماه 88  -  نيمه اول فوریه 2010
  شماره 244
نيمه دوم بهمن ماه 88  -  نيمه دوم فوریه 2010
شماره 241
نيمه اول دی ماه 88  -  نيمه  اول ژانویه 2010
  شماره 242
نيمه دوم دی ماه 88  -  نيمه دوم ژانویه 2010
شماره 239
نيمه اول آذر ماه 88  -  نيمه اول سپتامبر2009
  شماره 240
نيمه دوم آذر ماه 88  -  نيمه دوم سپتامبر2009
شماره 237
نيمه اول آبان ماه 88  -  نيمه اول نوامبر2009
  شماره 238
نيمه دوم آبان ماه 88  -  نيمه دوم نوامبر2009
شماره 235
نيمه اول مهر ماه 88  -  نيمه اول اکتبر 2009
  شماره 236
نيمه دوم مهر ماه 88  -  نيمه دوم اکتبر 2009
شماره 233
نيمه اول شهریور 88  -  نيمه اول سپتامبر 2009
  شماره 234
نيمه دوم شهریور 88  -  نيمه دوم سپتامبر 2009
شماره 231
نيمه اول مرداد 88  -  نيمه اول اوت 2009
  شماره 232
نيمه  دوم مرداد 88  -  نيمه دوم اوت 2009
شماره229
نيمه دوم خرداد 88  -  نيمه دوم آوریل  2009
  شماره 230
نيمه دوم تیرماه 88  -  نيمه دوم ژوئیه 2009
شماره227
نيمه دوم اردیبهشت 88  -  نيمه دوم  مه  2009
  شماره228
نيمه اول خرداد 88  -  نيمه اول آوریل  2009
شماره225
نيمه دوم  فروردین 88  -  نيمه دوم  آوریل  2009
  شماره226
نيمه اول اردیبهشت 88  -  نيمه اول  مه  2009
شماره223
نيمه دوم اسفند 87-  نيمه  دوم مارس  2009
  شماره224
نيمه اول  فروردین 88  -  نيمه اول آوریل  2009
شماره221
نيمه دوم بهمن 87-  نيمه  دوم فوریه  2009
  شماره222
نيمه اول اسفند 87 -  نيمه  اول مارس  2009
شماره219
نيمه  دوم  دی 87-  نيمه  دوم ژانویه 2009
  شماره220
نيمه  اول  بهمن 87-  نيمه  اول فوریه  2009
شماره217
نيمه  دوم آذر 87-  نيمه  دوم دسامبر 2008
  شماره218
نيمه  اول  دی 87-  نيمه  اول ژانویه 2009
شماره215
نيمه  دوم آبان 87-  نيمه  دوم نوامبر 2008
  شماره216
نيمه  اول آذر 87-  نيمه  اول دسامبر 2008
شماره213
نيمه اول مهر87-  نيمه  اول اکتبر 2008
  شماره214
نيمه  دوم مهر87-  نيمه  دوم اکتبر 2008
شماره211
نيمه  اول شهریور 87-  نيمه  اول سپتامبر 2008
  شماره212
نيمه  دوم شهریور 87-  نيمه  دوم سپتامبر 2008
شماره209
نيمه  دوم خرداد 87-  نيمه  دوم ژوئن 2008
  شماره210
نيمه  دوم مرداد 87-  نيمه  دوم اوت 2008
شماره207
نيمه  دوم اردیبهشت 87-  نيمه  دوم مه 2008
  208شماره
نيمه  اول خرداد 87-  نيمه  اول ژوئن 2008
شماره205
نيمه  دوم فروردین 87-  نيمه  دوم  آوریل 2008
  شماره206
نيمه  اول اردیبهشت 87-  نيمه  اول مه 2008
شماره203
نيمه  دوم بهمن ماه 86- نيمه  دوم  فوربه 2008
  شماره204
نيمه  اول فروردین 87-  نيمه  اول  مارس 2008
شماره201
نيمه  اول دی ماه 86- نيمه  اول  ژانویه 2008
  شماره202
نيمه  اول بهمن ماه 86- نيمه  اول  فوربه 2008
شماره199
نيمه  اول آذر ماه 86- نيمه  اول دسامبر 2007
  شماره200
نيمه  دوم آذر ماه 86- نيمه  دوم دسامبر 2007
شماره197
نيمه  دوم مهرماه 86- نيمه  دوم اکتبر 2007
  شماره198
نيمه  دوم آبان ماه 86- نيمه  دوم نوامبر 2007
شماره195
نيمه دوم شهریور 86- نيمه  دوم سپتامیر 2007
  شماره196
نيمه  اول مهرماه 86- نيمه  اول اکتبر 2007
شماره193
نيمه  اول مرداد 86- نيمه  اول اوت 2007
  شماره194
نيمه  اول شهریور 86- نيمه  اول سپتامیر 2007
شماره191
نيمه  دوم خرداد 86- نيمه  دوم ژوئن 2007
  شماره192
نيمه  اول تیر 86- نيمه  اول ژوئیه 2007
شماره 189
نيمه  دوم اردیبهشت 86- نيمه  دوم مه 2007
  شماره 190
نيمه  اول خرداد 86- نيمه  اول ژوئن 2007
شماره 187
نيمه اول فروردین 86- نيمه  اول آوریل 2007
  شماره 188
نيمه  دوم فروردین 86- نيمه  دوم آوریل 2007
شماره 185
نيمه دوم بهمن 85- نيمه  دوم فوریه 2007
  شماره 186
نيمه اول اسفند 85- نيمه  اول مارس 2007
شماره 183
نيمه دوم آذر 85- نيمه  دوم آذر 2006
  شماره 184
نيمه دوم دی 85- نيمه  دوم ژانویه 2007
شماره 181
نيمه دوم آبان 85- نيمه  دوم نوامبر 2006
  شماره 182
نيمه اول آذر 85- نيمه  اول آذر 2006
شماره 179
نيمه دوم مهر 85- نيمه  دوم اکتبر 2006
  شماره 180
نيمه اول آبان 85- نيمه اول نوامبر2006
شماره 177
نيمه دوم شهریور 85- نيمه  دوم سپتامبر 2006
  شماره 178
نيمه اول مهر 85- نيمه  اول اکتبر 2006
شماره 175
نيمه دوم مرداد 85- نيمه  دوم  اوت 2006
  شماره 176
نيمه اول شهریور 85- نيمه  اول سپتامبر 2006
شماره 173
نيمه اول تير 85- نيمه اول  ژوئيه 2006
  شماره 174
نيمه دوم تير 85- نيمه  دوم  ژوئيه 2006
شماره 171
نيمه اول اريبهشت 85- نيمه اول  مه 2006
  شماره 172
نيمه اول خرداد 85- نيمه اول  ژوئن 2006
شماره 170
نيمه دوم  فروردين 85- نيمه دوم  آوريل 2006
  شماره 171
نيمه اول اريبهشت 85- نيمه اول  مه 2006
شماره 168
نيمه اول اسفند 84- نيمه اول مارس 2006
  شماره 169
نيمه اول فروردين 85- نيمه اول آوريل 2006
شماره 166
نيمه اول بهمن 84- نيمه اول فوریه 2006
  شماره 167
نيمه دوم بهمن 84- نيمه دوم فوریه 2006
شماره 164
نيمه اول دی 84- نيمه اول ژاتويه 2006
  شماره 165
نيمه دوم دی 84- نيمه دوم ژاتويه 2006
شماره 162
نيمه اول آذر 84- نيمه اول دسامیر2005
  شماره 163
نيمه دوم آذر 84- نيمه دوم دسامیر2005
شماره 160
نيمه اول آبان 84- نيمه اول نوامبر2005
  شماره 161
نيمه دوم آبان 84- نيمه دوم نوامبر2005
شماره 158
نيمه اول مهر 84- نيمه اول اکتبر2005
  شماره 159
نيمه دوم مهر 84- نيمه دوم اکتبر2005
شماره 156
نيمه اول شهربور 84- نيمه اول سپتامیر2005
  شماره 157
نيمه دوم شهربور 84- نيمه دوم سپتامیر2005
شماره 154
نيمه اول مرداد 84- نيمه اول اوت 2005
  شماره 155
نيمه دوم مرداد 84- نيمه دوم اوت 2005
شماره 152
نيمه اول تير 84- نيمه اول جولای 2005
  شماره 153
نيمه دوم تير 84- نيمه دوم جولای 2005
شماره 150
نيمه دوم ارديیهشت 84- نيمه دوم مه 2005
  شماره 151
نيمه اول خرداد 84- نيمه اول ژوئن 2005
شماره 148
نيمه دوم فروردين  1384- نيمه دوم آًپريل 2005
  شماره 149
نيمه اول ارديیهشت 84- نيمه اول مه 2005
شماره 146
نيمه دوم اسفند ماه 1383- نيمه دوم مارس 2005
  شماره 147
نيمه اول فروردين  1384- نيمه اول آًپريل 2005
شماره 144

نيمه دوم بهمن ماه 1383 - نيمه دوم فوريه 2005

  شماره 145

نيمه اول اسفند ماه 1383- نيمه اول مارس 2005

شماره 142

نيمه دوم دی ماه 1383 - نيمه دوم ژانويه 2005

  شماره 143

نيمه اول بهمن ماه 1383 - نيمه اول فوريه 2005

شماره 140

نيمه دوم آذرماه 1383 - نيمه دوم دسامبر 2004

  شماره 141

نيمه اول دی ماه 1383 - نيمه اول ژانويه 2005

شماره 138

نيمه دوم آبانماه 1383 - نيمه دوم نوامبر 2004

  شماره 139

نيمه اول آذرماه 1383 - نيمه اول دسامبر 2004

شماره 136

نيمه  دوم مهر 1383 - نيمه دوم اکتبر 2004

 

شماره 137

نيمه اول آبانماه 1383 - نيمه اول نوامبر 2004

شماره 134

نيمه دوم شهريور 1383 - نيمه دوم سپتامبر 2004

 

شماره 135

نيمه  اول مهر 1383 - نيمه اول اکتبر 2004

شماره 132

نيمه دوم تير 1383 - نيمه دوم ژوئيه 2004

 

شماره 133
نيمه دوم مرداد 1383 - نيمه دوم اوت 2004

شماره 130

نيمه اول خرداد 1383- نيمه اول ژوئن 2004

 

شماره 131

نيمه دوم خرداد 1383 - نيمه دوم ژوئن 2004

شماره 128

نيمه اول ارديبهشت 1383- نيمه اول مه 2004

 

شماره 129

نيمه دوم ارديبهشت 1383 - نيمه دوم مه 2004

شماره 126

نيمه اول فروردين 1383- نيمه اول آوريل 2004

 

شماره 127

نيمه دوم فروردين 1383 - نيمه دوم آوريل 2004

شماره 124

نيمه دوم بهمن 1382 - نيمه دوم فوريه 2004

 

شماره 125

نيمه اول اسفند 1382- نيمه اول مارس 2004

شماره 122

نيمه دوم دی 1382 - نيمه دوم ژانويه 2004

 

شماره 123

نيمه اول بهمن 1382- نيمه اول فوريه 2004

شماره 120

نيمه دوم آذر 1382 - نيمه دوم دسامبر 2003

 

شماره 121

نيمه اول دی 1382- نيمه اول ژانويه 2004

شماره 118

نيمه دوم آبان 1382 - نيمه دوم نوامبر 2003

 

شماره 119

نيمه اول آذر 1382- نيمه اول دسامبر 2003

شماره 116

نيمه دوم مهر 1382 - نيمه دوم اکتبر 2003

 

شماره 117

نيمه اول آبان 1382- نيمه اول نوامبر 2003

شماره 114

نيمه دوم شهريور 1382 - نيمه دوم سپتامبر 2003

 

شماره 115

نيمه اول مهر 1382- نيمه اول اکتبر 2003

شماره 112

نيمه دوم مرداد 1382 - نيمه دوم اوت 2003

 

شماره 113

نيمه اول شهريور 1382- نيمه اول سپتامبر 2003

شماره 110

نيمه دوم تير 1382 - نيمه دوم جولای 2003

 

شماره 111

نيمه اول مرداد 1382- نيمه اول اوت 2003

شماره 108

نيمه دوم خرداد 1382 - نيمه دوم ژوئن 2003

 

شماره 109

نيمه اول تير 1382- نيمه اول جولای 2003

شماره 106

نيمه دوم ارديبهشت 1382 - نيمه دوم مه 2003

 

شماره 107

نيمه اول خرداد 1382- نيمه اول ژوئن 2003

شماره 104

نيمه دوم فروردين 1382 - نيمه دوم آوريل 2003

 

شماره 105

نيمه اول ارديبهشت 1382- نيمه اول مه 2003

شماره 102

نيمه دوم اسفند 1381 - نيمه دوم مارس 2003

 

شماره 103

نيمه اول فروردين 1382- نيمه اول آوريل 2003

شماره 100

نيمه دوم بهمن 1381 - نيمه دوم فوريه 2003

 

شماره 101

نيمه اول اسفند 1381- نيمه اول مارس 2003

شماره 98

نيمه دوم دی 1381 - نيمه دوم ژانويه 2003

 

شماره 99

نيمه اول بهمن 1381- نيمه اول فوريه 2003

شماره 96

نيمه اول آذر 1381- نيمه اول دسامبر 2002

 

شماره 97

نيمه دوم آذر 1381 - نيمه دوم دسامبر 2001

شماره 94

نيمه اول آبان 1381- نيمه اول نوامبر 2002

 

شماه 95

نيمه دوم آبان 1381 - نيمه دوم نوامبر 2002

شماره 92

نيمه اول مهر 1381- نيمه اول اکتبر 2002

 

شماره 93

نيمه دوم مهر 1381 - نيمه دوم اکتبر 2002

شماره 90

نيمه اول شهريور 1381- نيمه اول سپتامبر 2002

شماره91

نيمه دوم شهريور 1381 - نيمه دوم سپتامبر 2002

شماره 88

نيمه اول مرداد 1381- نيمه اول اوت 2002

شماره 89

نيمه دوم مرداد 1381 - نيمه دوم اوت 2002

شماره 86

نيمه دوم خرداد 1381 - نيمه دوم ژوئن 2002

شماره 87

نيمه اول تير 1381- نيمه اول جولای 2002

شماره 84

نيمه دوم ارديبهشت 1381 - نيمه دوم مه 2002

شماره 85

نيمه اول خرداد 1381- نيمه اول ژوئن 2002

شماره 82

نيمه دوم فروردين 1381 - نيمه دوم آوريل 2002

 

شماره 83 

نيمه اول ارديبهشت 1381- نيمه اول مه 2002

شماره 80

نيمه دوم اسفند 1380 - نيمه دوم مارس 2002

 

شماره 81

نيمه اول فروردين 1381- نيمه اول آوريل 2002

شماره 78

نيمه دوم بهمن 1380 - نيمه دوم فوريه 2002

 

شماره 79

نيمه اول اسفند 1380- نيمه اول مارس 2002

شماره 76

نيمه دوم دی 1380 - نيمه دوم ژانويه 2002

 

شماره 77

نيمه اول بهمن 1380- نيمه اول فوريه 2002

شماره 74

نيمه دوم آذر 1380 - نيمه دوم دسامبر 2001

 

شماره 75

نيمه اول دی 1380- نيمه اول ژانويه 2002

شماره 72

نيمه دوم آبان 1380 - نيمه دوم نوامبر 2001

 

شماره 73

نيمه اول آذر 1380- نيمه اول دسامبر 2001

شماره 70

نيمه دوم مهر 1380 - نيمه دوم اکتبر 2001

 

شماره 71

نيمه اول آبان 1380- نيمه اول نوامبر 2001

شماره 68

نيمه دوم شهريور 1380 - نيمه دوم سپتامبر 2001

 

شماره 69

نيمه اول شهريور 1380- نيمه اول اکتبر 2001

شماره 66

نيمه دوم مرداد 1380 - نيمه دوم اوت 2001

 

شماره 67

نيمه اول شهريور 1380- نيمه اول سپتامبر 2001

شماره 64

نيمه دوم تير 1380 - نيمه دوم جولای 2001

 

شماره 65

نيمه اول مرداد 1380- نيمه اول اوت 2001

ضميمه شماره 62

نيمه دوم خرداد 1380 - نيمه دوم ژوئن 2001

 

شماره 63

نيمه اول تير 1380- نيمه اول جولای 2001

شماره 61

نيمه اول خرداد 1380- نيمه اول مه 2001

 

شماره 62

نيمه دوم خرداد 1380 - نيمه دوم مه 2001

شماره 59

نيمه اول ارديبهشت 1380- نيمه اول مه 2001

 

شماره 60

نيمه دوم ارديبهشت 1380 - نيمه دوم مه 2001

شماره 57

نيمه اول فروردين 1380 - نيمه اول آپريل 2001

 

شماره 58

نيمه دوم فروردين 1380 - نيمه دوم آپريل 2001

شماره 55

نيمه اول اسفند 1379 - نيمه اول مارس 2001

 

شماره 56

نيمه دوم اسفند 1379 - نيمه دوم مارس 2001

شماره 53

نيمه اول بهمن 1379 - نيمه اول فوريه 2001

 

شماره 54

نيمه دوم بهمن 1379 - نيمه دوم فوريه 2001

شماره 51

نيمه اول دی 1379 - نيمه اول ژانويه 2001

 

شماره 52

نيمه دوم دی 1379 - نيمه دوم ژانويه 2001

شماره 49

نيمه اول آذر 1379 - نيمه اول دسامبر 2000

 

شماره 50

نيمه دوم آذر 1379 - نيمه دوم دسامبر 2000

شماره 47

نيمه اول آبان 1379 - نيمه اول نوامبر 2000

 

شماره 48

نيمه دوم آبان 1379 - نيمه دوم نوامبر 2000

شماره 45

نيمه اول مهر 1379 - نيمه اول اکتبر 2000

 

شماره 46


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava