کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


آرشیو کار کمونیستی

شماره ٥
شماره ٤
شماره ٣
شماره ٢
شماره ١
شماره ١٨
شماره ٢٤
شماره ٢٢
شماره ٢١
شماره ٢٥
شماره ٤٣
شماره ۱۱۷
شماره ۱۲۲


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava