کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

آرشیو نشریۀ نبرد خلق


           نشریه نبرد خلق سال ۱۳۹٢                  
           نشریه نبرد خلق سال ۱۳۹۱                   
           نشریه نبرد خلق سال ۱۳۹۰                   
           نشریه نبرد خلق سال ۱۳۸۹                   
            نشریه نبرد خلق سال ۱۳۸۸                   
            نشریه نبرد خلق سال ۱۳۸۷                   

             نشریه نبرد خلق سال ۱۳۸۴                  


آرشیو نشریۀ نرد خلق

از ۱۰ شهریور ۱۳۶۳ تا یکم اسفند ۱۳۸۳آرشیو نشریۀ تئوریک نبرد خلق
   
   
 

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava