کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

متن كامل سخنان تراب حق شناس در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين

نویسنده: تراب حق شناس چهارشنبه ، ۲۱ فروردين ۱۳۸۷؛ ۰۹ آوریل ۲۰۰۸

رادیو صدای نو-استرالیا: متن كامل سخنان تراب حق شناس

در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava