کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


انديشه و پيكار براى نخستين بار منتشر مى كند
فايل هاى صوتى در اسناد آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/GIF/fadaii.jpghttp://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/GIF/mojahedin-ml.gif

 

 گفت و گوهاى درونى
بين دو سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران
۱۳۵۴

 

آنچه در نخستين رديف از اين اسناد روى سايت مى آيد عبارت است از نوار گفت وگوهاى درونى كه در پاييز سال ۱۳۵۴ (كمى پس از انتشار «بيانيهء اعلام مواضع...») بين سازمان مجاهدين خلق ايران (كه در سال ۵۷ بخش منشعب يا بخش م. ل. ناميده شد) و سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران، و طبعاً در شرايط بسيار دشوار امنيتى در تهران صورت گرفته است، به طورى كه حتى براى اجتناب از شناسايى يكديگر، در دو سوى پرده مى نشسته اند. اين گفت و گوها طى يك يا چند نشست، در خانه هاى تيمى انجام شده است. نوارها را سازمان مجاهدين ضبط مى كرده و پس از خاتمهء نشست ها، نسخه اى از نوارها را كه جمعاً حدود ۱۰ يا ۱۲ كاست مى شده، در اختيار رفقاى فدائى قرار مى داده است. از آنجا كه رفقاى فدائى در خارج كشور به دليل ضرباتى كه به سازمان چ. ف. خ. ا. وارد شده بود اين نوارها را دريافت نكرده بودند، رفيق شهيد محمد حرمتى پور كه نمايندهء سازمان چ. ف. خ. ا. در خارج بود در اواخر سال ۱۳۵۶ يا اوايل ۱۳۵۷ نسخهء ديگرى از نوارها را از ما خواست كه خودم در پاريس به وى دادم. در بهار سال ۱۳۶۱ كه من دوباره به تبعيد به خارج كشور آمدم، يك نسخهء ديگر از كل نوارها را به نمايندهء ديگرى از سازمان چ. ف. خ. ا (اقليت) كه از قديم مى شناختم يعنى رفيق حماد شيبانى، بنا به خواست خودشان دادم.
اين نوارها به علت گذشت زمان، يا هنگام ضبط و نسخه بردارى قديم، در مواردى آسيب ديده و گاه غير قابل استفاده شده است؛ اما با زحمت توانسته ايم در حد امكان، آنها را قابل استفاده كنيم و اكنون پس از ۳۵ سال، همان گونه كه برايمان باقى مانده و طبعاً بى كم و كاست، در اختيار جنبش انقلابى و كمونيستى و تاريخ مبارزاتى مردم ايران قرار مى دهيم.
در نشست ها، از طرف سازمان چ. ف. خ. ا. رفقاى شهيد حميد اشرف و بهروز ارمغانى شركت داشته اند و از طرف سازمان مجاهدين رفقاى شهيد تقى شهرام و جواد قائدى (احمد). قسمت اعظم صحبت ها از رفقا اشرف و شهرام است.
ترتيب شماره گذارى فايل ها از ويراستار است تا دريافت مطالب براى مراجعه كنندگان آسان باشد؛ اما كسانى كه مواضع دو سازمان را از نزديك مى شناخته اند در تشخيص پيوند بين مطالب و اينكه سخن از كدام سازمان است دچار مشكل نخواهند شد. ما براى تسهيل استفاده از نوارها توضيحى كوتاه در همين يادداشت مى آوريم.
اين اسناد براى درك بهتر نظر دو سازمان دربارهء اوضاع سياسى و اجتماعى ايران آن روزها و نيز به ويژه نظر آنها دربارهء تحولات درونى سازمان مجاهدين و اعلام مواضع ايدئولوژيك آن حائز اهميت تاريخى ست؛ تحولاتى كه تاكنون از ديدگاهها و انگيزه هاى مختلف طبقاتى، ايدئولوژيك يا معرفتى، در معرض داورى هاى متضاد، درست يا نادرست قرار داشته و دارد.

با بزرگداشت و احترام به رفقاى عزيز هر دو سازمان كه از جايگاه و مقدورات خويش، به جان مى كوشيدند در آن زمانهء دشوار، سقف سياه طبقاتى، تاريخى و فرهنگى آن روز ايران را بشكافند و طرحى نو دراندازند.

و حكايت همچنان باقى...
از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر
تراب حق شناس

سپتامبر ۲۰۱۰
* * * * * * * * * *
توضيحاتى دربارهء نوار گفت و گوها:ادامه را از لینکهای زیر بشنوید:
3 1
4
8
2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

در فايل صوتى شماره ۱:
از جمله، به روابط، و همكارى بيشتر و حتى وحدت بين دو سازمان و نيز فرآيند اعلام مواضع ايدئولوژيك مجاهدين... مى پردازند.
شروع كننده رفيق حميد اشرف است، و بعد رفيق تقى شهرام
از سازمان چ. ف. خ.ا. رفيق ديگرى نيز شركت دارد كه رفيق بهروز ارمغانى ست كه كمى لهجهء آذربايجانى دارد [اطلاع ما از نام اين رفيق اخير، مديون همكارى رفيق مهدى سامع است. با سپاس].
از سازمان مجاهدين هم رفيق جواد قائدى (احمد) شركت دارد.


فايل صوتى شماره ۲:
سخن از تحول ايدئولوژيك سازمان مجاهدين و انعكاس هاى آن در درون خود سازمان و در جامعه و انتقادات متقابل دو سازمان به يكديگر در ميان است. ر. شهرام صحبت را شروع مى كند و بعد ر. اشرف. نكاتى هم ر. جواد قائدى مى گويد.


فايل صوتى شماره ۳
سخن از روابط دو سازمان در ميان است و برداشت هريك از ديگرى قبل از «اعلام مواضع ايدئولوژيك مجاهدين» و...
فايل با صداى رفيق اشرف شروع مى شود...
رفيق شهرام است كه مى گويد: «سنتى يا نه؟»
پس از چند بار كه صداى ايندو را مى شنويم، اين رفيق جواد قائدى ست كه مى گويد: «البته من اين را قبول ندارم..»فايل صوتى شماره ۴:
سخن از فرايندى ست كه سازمان مجاهدين گذرانده تا به مرحلهء اعلام مواضع نزديك شده است. در اين نشست دو رفيق ديگر هم حضور دارند: جواد قائدى از مجاهدين و بهروز ارمغانى از س. چ. ف. خ. كه كمى لهجهء آذربايجانى دارد.


فايل صوتى شماره ۵:
برخورد به سياست هاى شوروى و حزب توده و موضعگيرى در قبال آنها. همچنين فعاليت هايى كه گروه هاى وابسته به حزب توده مانند گردانندگان نشريهء نويد [از جمله رحمان هاتفى] انجام مى دادند و يا آنچه با نفوذ و نقشهء ساواك همراه بوده مانند فعاليت هاى عباس شهريارى. و مطالب ديگر...


سخن از همكارى با گروه هاى مختلف ماركسيستى ست از جمله با كسانى كه مبارزهء مسلحانه را قبول ندارند و نيز گروه هاى مذهبى مبارز و همچنين جريان هاى كارگرى...
ظاهراً رفيق بهروز ارمغانى ست كه شروع مى كند و بعد رفيق شهرام صحبت مى كند. سخن از پيشنهاد وحدت بين دو سازمان از طرف مجاهدين است و پاسخ منفى سازمان چ. ف. خ. ا. در مقالهء «شعارهاى وحدت» در نبرد خلق.
همچنين ارتباط هاى جنبش در شهر و روستا.
فايل صوتى شماره ۷ :
كيفيت صدا برخى جاها خوب نيست. موضوع بحث ادامهء مسائل وحدت بين دو سازمان است.


فايل صوتى شماره ۸ :
كيفيت صدا برخى جاها بد است ولى آن را حذف نكرده ايم.


فايل صوتى شماره ۹ :
برخى موضع گيرى هاى سازمان مجاهدين عليه نيروها و كشورهاى خارجى كه ممكن است در تضادشان با رژيم شاه به نيروهاى انقلابى كمك كنند، اما سياست و ايدئولوژى شان مورد انتقاد مى تواند باشد. چه سياستى بايد در قبال شوروى و حزب توده داشت؟
همين طور بحث دز بارهء گروههاى ايرانى طرفدار چين و كلاً نظر دو سازمان دربارهء نظرات چين و سياستش.
جريان هاى درون كنفدراسيون دانشجويان ايرانى و نظر رفقاى فدائى راجع به كنفدراسيون.
رابطهء س. چ. ف. خ. ا. با جبههء ملى ايران در خاورميانه [كه بعدها سازمان وحدت كمونيستى نام گرفت] و بحث دربارهء نقش جريان هاى مختلف تروتسكيستى و چينى [مائوئيستى].


فايل صوتى شماره ۱۰ :
رفيق شهرام است كه شروع مى كند. انتقاد از مواضع سياسى گروه هاى خارج كشور، انتقاد رفيق حميد اشرف از جبههء ملى خاورميانه و مواضع ضد استالينى، ضد مائوئيستى، استبداد شرقى و...
بحث سياست خارجى چين و ... نيز دربارهء بخش خارج از كشور سازمان مجاهدين و انتقاداتى به آن توسط رفيق شهرام.


فايل صوتى شماره ۱۱ :
موضوع اين نوار، كه در اينجا به ۵ فايل صوتى تقسيم شده، نشريهء مشترك دو سازمان است و چگونگى تشكيل هيئت تحريريهء مشترك و كاركرد آن و مسائلى كه به نزديكى نقطه نظرات، همكارى و پيشنهاد وحدت بين دو سازمان بر ميگردد. رفقا حميد اشرف و بهروز ارمغانى از طرف فدائيان و رفقا محمد تقى شهرام و جواد قائدى از طرف مجاهدين .حضور دارند

 
 
کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava