کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بانگ نشریۀ


 

شماره ٢٤ شماره ٢٣ شماره ٢٢ شماره ٢١ شماره ٢٠ شماره ۱۹

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava