کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

واسیلی یان

چنگیز خان

در خوارزم بزرگ آرامش برقرار است

کتاب اول

ترجمۀ :پور هرمزان


واسیلی یان

چنگیز خان

در زیر تازیانۀ مغول

کتاب دوم

ترجمۀ :پور هرمزان


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava