سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

اين صفحه مکانی است برای انتقال دستاوردهای نظری جنبش سوسياليسم از پايين. جنبشی که مبتنی است بر اينکه : « رهايی طبقه کارگر فقط می تواند كار خود كارگران باشد». جنبشی که برای آزادی و برابری و عليه سرمايه داری برتمامی عرصه های مبارزه  طبقاتی و سلطه طبقاتی از جمله سيستم ها و مناسبات هيرارشی و بوروکراتيک می کوبد.

دراين راستا تأکيد عمدتأ بر انتقال سنن و دستاوردهای گرايشات  درونی اين جنبش، يعنی جنبش « سوسياليسم خودپو»  همچون «کمونيسم شورايی»، «كمونيسم آتونوميست»، «كمونيسم ليبرتاريائی» و. . .  است. در عين حال،  نوشته هايی از ساير گرايشات سوسياليستی که جنبه هايی از مبارزه  طبقاتی در چارچوب فوق را روشنی بخشند، جايگاهی در اين صفحه دارند.

اين صفحه ازهمکاری و ترجمه آثار مربوط به جنبش سوسياليستم از پائين استقبال می كند. برای ارتباط با ما، می توانيد با آدرس كاوشگر تماس بگيريد.


هانری سيمون

مترجم:

وحيد تقوی


مترجم: وحيد تقوی


مترجم: وحيد تقوی

مترجم: وحيد تقوی


مترجم:

بهروز دانشور


مترجم:

محسن صابری


مترجم: وحيد تقوی

مترجم:

پرويز قاسمی


مترجم:

بهروز دانشور


مترجم: وحيد تقوی

مترجم:

پرويز قاسمی


 

مترجم:

محسن صابری


 

مترجم:

مهران اميری


مترجم: وحيد تقوی

 

مترجم:

محسن صابری

دو نامه از آنتون پانه کوک


 

مترجم: وحيد تقوی

 

مترجم:

محسن صابری


مترجم:

پرويز قاسمی


 
مترجم: وحيد تقوی

 

مترجم:

محسن صابری


مترجم:

مهران اميری


مترجم: وحيد تقوی

 

مترجم:

محسن صابری


مترجم: وحيد تقوی

 
مترجم: نصير کوش

 

مترجم:

محسن صابری


 
مترجم: وحيد تقوی 

 

مترجم:

مهران اميری


 

مترجم:

محسن صابری


 
مترجم: وحيد تقوی

مترجم: مريم صب

مترجم: وحيد تقوی

مترجم:

محسن صابری


مترجم: وحيد تقوی

مترجم: نصير کوش

 

مترجم:

محسن صابری


مترجم: وحيد تقوی

مترجم:

محسن صابری


 
مترجم: وحيد تقوی

 

مترجم:

مهران اميری


مترجم: وحيد تقوی


مترجم:

محسن صابری


مترجم: وحيد تقویکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava