سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


 

قتل عام عمومی یا به قول معروف    Genocide

بخشی از تفسیر اخبار روز در هلند

امروز دهم جولای ۲۰۱۲ با پیدایش این آلبوم یکی‌ از نظامی های باقی‌ مانده قتل عام هلند در مستعمره اندونزی برای اولین بار ثابت شد که دولت هلند چه جنایاتی در اندونزی کرده است.

 

تصاویرذیل  توسط  یک کارمند بایگانی  شهرداری یکی‌ از شهرهای هلند   در زباله دانی‌ یکی‌ از مناطق پیدا شده و در دسترس یکی‌ از روزنامه های صبح هلند قرار گرفته است. این تصاویر از سال ۱۹۴۷تا  ۱۹۴۹ است که هلند در آنزمان مشغول سرکوبی آزادیخواهان اندونزیایی  و کشتار دسته جمعیی آنان بود . و بعد از آن  و با همکاری آمریکا با کودتا حکومت سوکارنو را از میان برداشت که موجب کشته شدن نزدیک به دو میلیون نفر از آزادیخواهان شد که بیشتر آنان کمونیست بودند. این تصاویر در آلبوم خصوصی یکی‌ از نظامیان هلند بوده که وی آنها را به دور انداخته است. و برای اولین بار است که در تاریخ هلند و اندونزی چنین تصاویری پیدا شده و به نمایش گذارده شده است. تا کنون دولت هلند اگر هم از این قتل عام ها خبر داشت بنا بر منافع مالی‌ و حیثیتی از دادن چنین خبر هایی‌ اجتناب میورزید .زیرا باید طبق قوانین بین المللی به باز ماندگان این اشخاص قربانی خسارت میپرداخت ، ولی‌ حالا میداند که اکثر این بازماندگان در اثر کهولت از بین رفته ا‌ند وحالا کسی‌ نیست که ادعای خسارت نماید ,در ضمن مساله حیثیتی هم دیگر با این همه کشت و کشتار جهانی ارزش  خود را از دست داده  زیرا در حال حاضر جمهوری اسلامی روی همه آنها را از جمله هیتلر سفید نموده است.

ناا گفته نماند که کشور کوچک هلند در زمان جنگ دوم جهانی توسط آلمان نازی اشغال شد و خود مردم هلند برای بیرون انداختن اشغالگران و مبارزه با آنها سهم بسزایی داشتند در حالیکه بسیاری از سرکردگان انزمان رابطه خوبی با هیتلر داشتند.

ولی‌ درست همزمان با آن خود ارتش هلند مشغول سرکوب جنبش آزادی خواهان در مستعمرات خود بود که یکی‌ از بزرگترین آنها کشور اندونزی بود که از چهارصد  سال پیش با همکاری کمپانی هند شرقی‌ در اشغال این کشور بود و هنوز هم بعد از اتمام جنگ دوم جهانی دولت هلند دست از اشغالگری خود بر نداشته و همچنان مشغول سرکوبی آزادیخواهان اندونزی بود . گویا خود دولت هلند بعد از جنگ دوم جهانی  هنوز از اشغالگری به وسیله آلمان نازی درس نگرفته و به کار خود ادامه میداد . همچنان که مشاهده می‌کنید این تصاویر کشتار دسته جمعی متعلق به سال ۱۹۴۷ می‌باشد .

دولت هلند هر سال مراسم جشن آزادی از زیر یوغ هیتلر بر قرار می‌کند در صورت که خود در همان سالها چنانچه  در این تصاویر مشاهده می‌کنید خود مشغول قتل عام مردم آزادی خواه و بیگناه این سرزمینها  بوده است.

یکی‌ دیگر از نقاط سیاه تاریخی این کشور اشغال و کلنیزه کردن آفریقای جنوبی توسط سرمایه داران این کشور میباشد و دولت هلند خود را در اینراه مقصر نمیداند زیرا این کلنیزه کردن توسط سرمایه داران صورت میگرفته ، ولی‌ از درامد های هنگفت الماس این سرزمینها هیچگونه دم نمیزند.

۳

لازم دیدم قبل از دیدن این تصاویر نظر شما را به یکی‌ از افسانه های کتاب مقدس قدیم ) تورات (جلب نمایم ، شاید این اولین قتل عام عمومی در تاریخ باشد که پسران یعقوب پیامبر به آن افتخار میکردند. و نام آنرا دفاع از ناموس نهادند.

در اینجا کلمه مختون به معنای مرد ختنه شده میباشد.

قتل عام عمومی سالهای ۱۳۶۰و  درایران ۱۳۶۷ بی‌ شباهت به این قتل عام های تاریخی نیست .

با مهر مسعود فروزش راد

تورات : کتاب پیدایش صفحه ۲۴


Description: C:\Users\Masoud\Pictures\tourat1.jpg
Description: C:\Users\Masoud\Pictures\tourat2.jpg
Description: C:\Users\Masoud\Pictures\tourat3.jpg
Description: C:\Users\Masoud\Pictures\tourat4.jpg

 

Een rijtje lijken, tussen
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. De foto's komen uit het privéalbum van soldaat Jacobus R., die als dienstplichtige diende in Indonesië. Zijn album werd gevonden in Enschede door een medewerker van het gemeentearchief, in een vuilcontainer. Kiekjes, voornamelijk, zonder toelichting of onderschrift, en twee foto's van daadwerkelijke executies (de eerste twee afbeeldingen).

Foto's afkomstig uit het album van Jacobus R., © Peter Lipton / de Volkskrant


Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. De foto's komen uit het privéalbum van soldaat Jacobus R., die als dienstplichtige diende in Indonesië. Zijn album werd gevonden in Enschede door een medewerker van het gemeentearchief, in een vuilcontainer. Kiekjes, voornamelijk, zonder toelichting of onderschrift, en twee foto's van daadwerkelijke executies (de eerste twee afbeeldingen).

Foto's afkomstig uit het album van Jacobus R., © Peter Lipton / de Volkskrant

For the first time, pictures surfaced of executions by Dutch soldiers of Indonesians during the so-called police actions in the former Dutch East Indies. The photographs come from the private album of soldier James R., who served as a conscript in Indonesia. His album was found in Enschede by an employee of the municipal archives, in a Dumpster. Snapshots, mostly without explanation or caption, and two photographs of actual executions (the first two pictures).

Photos from the album of James R., © Peter Lipton / The Times
Een rijtje lijken, tussen de andere kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig NDe foto's komen uit het privéalbum van soldaat Jacobus R., die als dienstplichtige diende in Indonesië. Zijn album werd gevonden in Enschede door een medewerker van het gemeentearchief, in een vuilcontainer. Kiekjes, voornamelijk, zonder toelichting of onderschrift, en twee foto's van daadwerkelijke executies (de eerste twee afbeeldingen).

Foto's afkomstig uit het album van Jacobus R., © Peter Lipton / de Volkskrant
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig De foto's komen uit het privéalbum van soldaat Jacobus R., die als dienstplichtige diende in Indonesië. Zijn album werd gevonden in Enschede door een medewerker van het gemeentearchief, in een vuilcontainer. Kiekjes, voornamelijk, zonder toelichting of onderschrift, en twee foto's van daadwerkelijke executies (de eerste twee afbeeldingen).

Foto's
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Een rijtje lijken, tussen de andere kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig De foto's komen uit het privéalbum van soldaat Jacobus R., die als dienstplichtige diende in Indonesië. Zijn album werd gevonden in Enschede door een medewerker van het gemeentearchief, in een vuilcontainer. Kiekjes, voornamelijk, zonder toelichting of onderschrift, en twee foto's van daadwerkelijke executies (de eerste twee afbeeldingen
de ande
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse
kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

 kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

 kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Een rijtje lijken, tussen de andere kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

 kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

 kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde politionele acties in voormalig
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Een rijtje lijken, tussen de andere kiekjes
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies door Nederlandse soldaten van Indonesiërs tijdens de zogenoemde
Description: Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van ...

 

 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava