کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بمناسبت سالروز در گذشت مارکس در ۱۴ مارس ۱۸۸۳

فهرست : جنگ داخلی در آمریکا


متن کامل در فورمت اکروبات


صفحه
نویسنده
موضوع

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava