کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فهرستپیشگفتار چاپ اول

پیشگفتار چاپ دوم

فصل اول . اشتباهات تئوریک اقتصاددانان نارودنیک

۱- تقسیم کار اجتماعی
افزایش تعداد صنایع؛ تشکیل بازار داخلی در نتیجۀ تقسیم کار اجتماعی؛ بروز این پروسه در کشاورزی؛ نظرات اقتصاددانان نارودنیک؛
۲- افزایش جمعیت صنعتی به قیمت تقلیل جمعیت کشاورزی
ارتباط ضروری موجود بین این پدیده و ماهیت ذاتی اقتصاد کالایی و سرمایه داری؛
۳- خانه خرابی تولیدکنندگان خرده پا
نظرات غلط نارودنیکها؛ نظر مؤلف «سرمایه» در این مبحث؛
۴- تئوری نارودنیکی عدم امکان تحقق ارزش اضافی
مفاد تئوری آقایان و.و. و ن. – اون.؛ خصلت نادرست؛ به میان کشاندن بی مورد «بازار خارجی» به مسئلۀ تحقق؛ ارزیابی سطحی تضادهای سرمایه داری توسط نویسندگان نامبرده؛
۵- نظرات آدام اسمیت دربارۀ تولید و گردش مجموع کل محصول اجتماعی در جامعۀ سرمایه داری و انتقاد مارکس به این نظرات
حذف سرمایۀ ثابت توسط آدام اسمیت؛ تأثیر این اشتباه بر درآمد ملی؛
۶- تئوری مارکس دربارۀ تحقق
مفروضات اصلی تئوری مارکس؛ تحقق محصول تحت [شرایط] تجدید تولید ساده؛ نتیجه گیری عمده از تئوری مارکس دربارۀ تحقق؛ اهمیت مصرف مولد؛ تضاد موجود بین کشش به سمت رشد تولید نامحدود و خصلت مصرف محدود؛
۷- تئوری درآمد ملی
پرودون؛ رودبرتوس؛ اقتصاددانان معاصر؛ مارکس؛
۸- چرا کشور سرمایه داری نیازمند بازار خارجی است؟
علل نیاز به یک بازار خارجی؛ بازار خارجی و خصلت مترقی سرمایه داری؛
۹- نتایج فصل اول
خلاصۀ قضایای بررسی شده در بالا، ماهیت مسئلۀ بازار داخلی؛


 فصل دوم . تجزیۀ طبقاتی دهقانان

۱- آمار زمستووی مربوط به نووروسیا
گروههای اقتصادی دهقانان؛ کشاورزی تجاری و خرید و فروش نیروی کار؛ گروه فوقانی؛ تمرکز زمینها، حیوانات و ابزار؛ بارآوری بیشتر کار؛ استدلال آقای و.و. در زمینه تنزل مالکیت اسب؛ استخدام کارگران کشاورزی و استدلال آقای و.و. دربارۀ این پدیده؛ گروه تحتانی دهقانان، اجارۀ زمین؛ گروه میانی، ناپایداری آن؛ [اظهارات] آقایان و.و. و کاریشف در زمینۀ اجارات دهقانی؛ نظر نارودنیکها دربارۀ تحقیقات آقای پوستنیکوف؛
۲- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری سامارا
داده­های مربوط به مزارع گروههای مختلف دهقانان ساکن ناحیۀ نووزنسک؛ زمین متصرفی و زمین مورد استفادۀ گروههای مختلف مزبور؛ [اظهارات] آقای کاریشف در زمینۀ اجارۀ زمین و قیمت غلات؛ کار اجرتی؛ ایجاد بازار داخلی در اثر تجزیۀ طبقاتی دهقانان؛ پرولتاریای روستایی در فرمانداری سامارا؛
۳- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری ساراتوف
داده­های مربوط به مزارع گروههای مختلف؛ استخدام کارگران کشاورزی؛ «صنایع» مدرن در آمار زمستوو؛ اجارات؛ استدلالات آقایان کاریشف، ن. - اون. و ماره س در زمینۀ اجارۀ زمین؛ مقایسۀ ناحیۀ کامیشین با ناحیه­های دیگر؛ اهمیت طبقه بندی خانوارهای دهقانی؛
۴- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری پرم
داده­های مربوط به مزارع گروههای مختلف؛ استخدام کارگران کشاورزی و کارگران روزمزد و اهمیت آن؛ کود دادن به زمین؛ ابزار پیشرفته؛ مؤسسات تجاری و صنعتی؛
۵- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری اورل
داده­های مربوط به مزارع گروههای مختلف؛ ناقص بودن تصویر تجزیۀ طبقاتی [دهقانان] مطابق داده­های مربوط به فرمانداری اورل؛
۶- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری وورونژ
روشهای طبقه بندی مطابق تلخیصات آماری وورونژ؛ داده­های مربوط به ناحیۀ زادونسک؛ صنایع؛
۷- آمار زمستووی مربوط به فرمانداری نیژنی – نووگورود
داده­های مربوط به گروه مزارع سه ناحیه؛
۸- بررسی آمار زمستووی مربوط به سایر فرمانداریها
ناحیۀ دمیانسک فرمانداری نووگورود؛ ناحیۀ کوزه لتز فرمانداری چرنیگوف؛ فرمانداری ینی سی؛ سه ناحیۀ فرمانداری پولتاوا؛ فرمانداری کالوگا؛ فرمانداری ت ور؛
۹- جمع بندی از آمار زمستووی فوق دربارۀ تجزیۀ طبقاتی دهقانان
روشهای مورد استفاده در این جمع بندی؛ جدول و نمودار ترکیبی، بررسی ستونهای مختلف نمودار مزبور؛ مقایسۀ نقاط مختلف از نظر درجۀ تجزیۀ طبقاتی؛
۱۰- جمع بندی از آمار زمستوو و گزارشات سرشماری اسبهای ارتش
آمار زمستووی مربوط به ۱۱۲ ناحیۀ ۲۱ فرمانداری؛ گزارشات سرشماری اسبهای ارتش مربوط به ۴۹ فرمانداری روسیۀ اروپائی؛ اهمیت این داده­ها؛
۱۱- مقایسۀ سرشماریهای ۱۸۹۱-۱۸۸۸ و ۱۹۰۰-۱۸۹۶ اسبهای ارتش
داده­های مربوط به ۴۸ فرمانداری روسیۀ اروپائی؛ تمرینات آماری آقایان ویخلیایف و چرننکف؛
۱۲- آمار زمستووی مربوط به بودجه­های دهقانی
ماهیت داده­ها و روشهای حلاجی آنها؛ (الف) نتایج عمومی بودجه­ها؛ میزان هزینه­ها و درآمدها؛ اجزاء هزینه­ها؛ اجزاء درآمدها؛ بخشهای نقدی بودجه­ها؛ اهمیت مالیاتها؛ (ب) مشخصات زراعت دهقانی؛ داده­های عمومی مربوط به مزارع؛ اموال و ابزار؛ هزینه­های مربوط به مزرعه؛ درآمد حاصله از کشاورزی؛ یک استثنای آشکار؛ (پ) مشخصات سطح زندگی؛ مخارج خوراک به صورت جنس؛ مخارج نقدی خوراک؛ مابقی هزینه­های مصارف شخصی؛ هزینه­های نقدی مصرف شخصی و مصرف مولد؛ [اظهارات] آقای ن. – اون. در زمینۀ «قشر» فوقانی دهقانان؛ مقایسه­ای بین سطح زندگی کارگران روستائی با دهقانان؛ روشهای آقای شچربینا؛
۱۳- نتایج فصل دوم
اهمیت اقتصاد کالایی؛
۱) تضادهای سرمایه داری در جماعت دهی؛ ۲) غیردهقانی کردن؛ ۳) ذکر مشخصات این پروسه در «سرمایه»؛ ۴) بورژوازی دهقانی؛ ۴) پرولتاریای روستائی. نوع اروپائی کارگر روستائی صاحب حصه؛ ۷) دهقانان میانه حال؛ ۷) تشکیل بازار داخلی برای سرمایه داری؛ ۸) تجزیۀ طبقاتی رو به تزاید؛ اهمیت مهاجرت؛ ۹) سرمایۀ تجاری و سرمایۀ ربائی. طرح تئوریک مسئله. ارتباط موجود بین اینگونه اشکال سرمایه و سرمایۀ صنعتی؛ ۱۰) کار خدمتی و تأثیر آن بر تجزیۀ طبقاتی دهقانان؛


فصل سوم . گذار ملاکان از اقتصاد کوروه به اقتصاد سرمایه داری

۱- مشخصات عمدۀ اقتصاد کوروه
ماهیت سیستم اقتصادی سرواژ و شرایط [لازم] برای آن؛
۲- تلفیق سیستمهای اقتصادی کوروه و سرمایه داری
بقایای سیستم قدیمی [در دورۀ] بعد از رفرم؛ سیستمهای کار خدمتی و سرمایه داری؛ بروز نسبی آنها؛ گذار از سیستم کار خدمتی به سرمایه داری؛
۳- تشریح سیستم کار خدمتی
انواع کار خدمتی؛ [تأدیه] اجارات به صورت جنس و اهمیت آنها؛ [نحوۀ] پرداخت دستمزد در سیستم کار خدمتی؛ وابستگی شخصی در سیستم کار خدمتی؛ ارزیابی کلی کار خدمتی؛
۴- زوال سیستم کار خدمتی
دو نوع کار خدمتی؛ اهمیت تجزیۀ طبقاتی دهقانان؛ نظر آقای استه بوت؛ نظرات مندرج در نشریات مختلف؛
۵- برخورد نارودنیکها به این مسئله
ایده آل سازی از سیستم کار خدمتی؛ استدلال آقای کابلوکف؛
۶- داستان مزرعۀ انگلهارت
وضعیت اولیۀ مزرعۀ مزبور و ماهیت تغییرات تدریجی ای که در آن صورت گرفت؛
۷- استفاده از ماشین آلات در کشاورزی
چهار دورۀ توسعۀ تولید ماشین آلات کشاورزی؛ ناکامل بودن آمار رسمی؛ داده­های مربوط به استفاده از ماشینهای مختلف کشاورزی؛
۸- اهمیت ماشین آلات در کشاورزی
خصلت سرمایه داری استفاده از ماشین آلات؛ نتایج استفاده از ماشین آلات؛ تناقض گوئی نارودنیکها؛
۹- کار اجرتی در کشاورزی
«اشتغالات کشاورزی خارج از محل»؛ اهمیت آنها؛ ابعاد آنها؛ تعداد کارگران کشاورزی در سراسر روسیۀ اروپائی؛
۱۰- اهمیت کار اجرتی در کشاورزی
وضع کارگران کشاورزی؛ اشکال خاص استخدامی؛ وضع کارگران در استخدام کارفرمایان خرد و کلان؛ نخستین نشانه­های کنترل عمومی؛ ارزیابی مهاجرت کشاورزان توسط نارودنیکها؛

توضیحات

 


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه