کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


جایگاه بحران در نظام سرمایه داری

در رابطه با نمو سرمایه ثابت و رشد بار آوری کاراز یک طرف و کاهش نسبی متزاید سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت از طرف دیگر که نتیجه آن گرایش نزولی نرخ سود است، ما در گردش پیشرفته سرمایه داری به موانعی اساسی برخورد میکنیم که عبارتند از:
-  کار لازم به منزله حد ارزش مبادله ای برای کار زنده.
-  ارزش اضافی به منزله حد کار اضافی و رشد نیروهای تولیدی.
-  پول به منزله حد تولید.
-  محدودیت های تولید ارزش های مصرف بر پایه ارزش مبادله.
 

محموعه اثار


چهاردهم مارس ۱۸۸۳ سالروز درگذشت کارل مارکس


جنگ داخلی در آمریکا

کارل مارکس - فریدریش انگلس

بمناسبت ۱۴ مارس ۱۸۸۳ سالروز در گذشت مارکس


هشت مارس روز جهانی زن


کارل کوسیک

ترجمه محمد جعفر پوینده

تری ایگلتون


لنین

 کارل مارکس

در بارۀ مسلۀ یهود

مذهب، دولت، آزادی
برای ما،
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با مذهب،
تبدیل میشود به
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با رهایی انسان


گروندریسۀ کارل مارکس

بکوشش :مارچلو ماستو
با پیشگفتار : اریک هابسبام
ترجمه : حسن مرتضوی


جنگ داخلی در فرانسه

در بیانیۀ ١٨ مارس کمبتۀ مرکزی چنین آمده بود :
پرولتر های پایتخت، که شاهد ناتوانی ها و خیانت های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود، برای آن که آنان با به دست گرفتن زمان امور، کشور را از وصع فعلی برهانند، فرارسیده است ... پرولتاریا دریافت که وظیفۀ اجتناب ناپذیر و حق مطلق اوست که سر نوشت خویش را خود به دست گیرد و با تملک قدرت پیروزی این سرنوشت را تضمین کند
.
.....ادامه.........


خانوادۀ مقدس

تا به حال علم اقتصاد از ثروت،که حرکت مالکیت خصوصی به طور فرضی برای ملل بوجود می آورد، شروع و به ملاحظاتی، که توجیهی برای مالکیت خصوصی هستند ختم میگردید. پرودن از جهت مخالف ( که علم اقتصاد سفسطه جویانه لاپوشانی میکند ،)آغاز و به ملاحظاتی که نافی مالکیت است، ختم میکند. طبعاً، نخستین انتقاد از مالکیت خصوصی از واقعیتی آغاز میشود که در آن ماهیت متناقض به شکلی ظاهر میشود که قابل درک ترین و بارزترین شکل است و صادقانه ترین خشم انسان را از واقعیت فقر و بینوایی، بر می انگیزد. ...................... ادامه .....................ص ٦٢

 

انگلس


 

امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا


محموعه اثار

لنین

نويسنده Mario Sousaسرود انترناسیونال بزبانهای مختلف


استبداد و پرولتاریا


سال ١٣٨٨

اعتراضات و ناآرامیها در ایران
ویدئو مستند - عکسانتشارات پروسه

لنین


پنج مارس ۱۸۷۱ سالروز تولد روزالوگزامبورگ

 

عکسهایی در رابطه با قیام سال ۱۳۵۷


فلسطین و اسراييل – تجزيه و تحليلى از نگاه چپ

نويسنده: استفان بکمان
مترجم: پيام پرتوى

 


مارکسیسم و حزب

جان مالینوکس


امپریالیسم و اقتصاد جهانی

بوخارین

مقدمه از لنین


کارل مارکس - فردریش انگلس


بیداری آسیا

لنین

 


ثروت ملل

 

:مارکس میگوید

آنچه که در اقتصاد ملّی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است.
این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزهامال یک عده ای خاص است.

ارنست تلمن

درباره هسته های کارگری
 
ترجمه

فلسطین-اسرائیل -بررسی تاریخی خاور میانه


فلسطين و اسرائيل
مبارزه مردم فلسطين براى کشورشانجنبش دانشجویی - دانش آموزی

شانزده آذر - سینزده آبان


 

چند اثر از لوئی آلتوسر فیلسوف مارکسیست فرانسوی

۱۹۱۸ - ۱۹۹۰
اندیشه و پیکار


 

درباره انقلاب اجتماعی

مارکس, انگلس, لنین


 


حزب و طبقه


 


پرولتاریا و متحدش در انقلاب روسیه


تئوریهای مارکسیستی پیرامون  سرمایه داری دولتی

بخش اول و دوم
نویسنده: فریدا آفاری

 

 


ف. فرخی


فلسفه و انقلاب

رایا دونایفسکایا 

پنجاه سال نفت در ایران

مصطفی فاتح

 


مرتضی محیط


ترجمۀ: ج نوائی

 


ویدئو

 

تاریخ عصر جدید

ترجمۀ : فریدون شایان


تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

انقراض قاجاریه

ملک الشعرای بهار


فراسوی سرمایه
بحران ساختاری نظام سرمایه

نوشتۀ: استوان مزاروش


ماشینیسم

!تفاوت آنچه که باید باشد و آنچه که هست

در شیوه تولید سرمایه داری که اصل و مبنا حرکت سرمایه و کسب سود بیشتر مورد نظر است,انسان خود وسیله ای میگردد در خدمت به سرمایه و بنده آن
:سرچشمه این تضادها و تناقضات نه در خود ماشین بلکه در شیوه سرمایه داری استفاده از آن است. از این رو
ماشین بخودی خود زمان کار را کوتاه میکند در حالیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب دراز شدن روزانه کار میشود
ماشین بخودی خود کار را آسان میکند در صورتیکه استفاده سرمایه داری از آن موجب تشدید آهنگ کار میگردد
ماشین بخودی خود پیروزی انسان بر نیروی طبیعت است ولی استفاده سرمایه داری از آن قدرت طبیعت را بر انسان چیره میکند
.ماشین بنفسه توانگری تولید کننده است در صورتی که استفاده سرمایه داری از آن موجب مستمندی اوست
نقل بمعنی از مارکس
 

در باره مذهب
هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند.......( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ....ادامه


مسائل اساسی مارکسیسم
و مقالات دیگر

(اثر پلخانف)


تکامل نظر مونیستی تاریخ

(اثر پلخانف)

 


(اثر لئون تروتسکی)


زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس

سخنی با شما

هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی
نشان دادن نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این اثار

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava
دانلود فلاش پلیر

 

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه