سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

عکسها و ویدئو ها از ١٦ آذر ۱۳۸۸


ویدئو‌


ویدئو‌

ویدئو‌

ویدئو‌

ویدئو‌

ویدئو‌‌

ویدئو‌

ویدئو‌

ویدئو‌‌

ویدئو‌‌

ویدئو‌‌

ویدئو‌


 
 
 
 

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava