کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بمناسبت نودمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷


کتاب تاریخ انقلاب روسیه ( در سه جلد)

نوشته ی: لئون تروتسکیکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول


Aab va hava