برنامه انترناسیونال کمونیستی , اسناد کمینترن ، کنگره ششم ، ۱۹۲۶