کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

بخش یک
نگاهی به تصویر تاریخی خاورمیانه
بخش دو
شرایط زندگی یهودیان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اروپا 1914-1800)
بخش سه
تشکیل دولت اسرائیل 1948-1917
بخش چهار
اورشلیم مگر تو را فرموش کنم 2006-1948
بخش پنج
سازمان-ها و گروه-های فلسطینی
بخش شش
صهیونیسم سیاسیی، احزاب و سازمان-های اسرائیلی
بخش هفت
  جنگ-ها و درگیر-های لبنان احزاب و گروه-های سیاسی لبنانی  

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


Aab va hava