کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

برنامه عمل بین الملل سندیکاهای سرخ


متن کامل در فورمت اکروبات


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


صفحه اول
Aab va hava